Отдел "Академично и научно развитие" ръководи, администрира и координира дейностите, свързани с академичното и научното развитие на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Чрез ръководни, контролни и координиращи функции осъществява пълното административно обслужване на докторанти - български граждани и на докторанти - чужди граждани.

Основни дейности:

 • По приема на докторанти по държавна поръчка:
  • активно участва и носи отговорност за навременното изпращане в МОМН на заявките за докторантури за ежегодния прием;
  • публикува утвърдените от Министерския съвет докторантури и осъществява приема на документи на кандидат-докторантите;
  • изготвя заповедите за провеждане на конкурсните изпити;
  • след успешно издържани конкурсни изпити и след решение на Факултетните съвети в отдела се изготвят заповедите за зачисляване в докторантура;
 • Осъществява административното обслужване през целия период на обучение и изготвя заповедите, свързани със статута на докторантите: заповеди за прекъсване на обучението при определени обстоятелства, за трансформиране на докторантурата от една форма на обучение в друга, за удължаване на докторантурата - до  отчисляването от докторантура и провеждането на вътрешната защита.
 • Целогодишно приема документи на кандидати за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка.
 • Административно обслужва докторанти - чужди граждани.
 • Осъществява и координира връзката между обучаващите университетски звена и ректора и когато е нужно и външни институции - МОМН, Териториално статистическо бюро - Благоевград, МВР -  Благоевград, чужди посолства.
 • Организира, проверява, контролира и съхранява цялостната документация, свързана с конкурсите за заемане на академични длъжности и процедурите за присъждане на ОНС "Доктор" и НС "Доктор на науките".
 • Обработва и дава статистическа информация за провеждането и реализацията на конкурсите.
 • Изготвя справки и доклади относно провеждането на конкурсите за заемане на академични длъжности и присъждане на ОНС "Доктор" и НС "Доктор на науките".
 • Организира и контролира законосъобразното издаване на дипломи за присъждане на ОНС "Доктор" , НС "Доктор на науките" и удостоверения за заета академична длъжност.
 • Информационно и техническо обслужване: поддържане на специализиран сайт, на който се обявява обща информация за всички нормативни документи в областта и конкурси за заемане на академични длъжности и придобиване на научни звания.
 • Организира съвместно с библиотеката на ЮЗУ "Неофит Рилски" архив, в който се съхраняват екземпляри от дисертационните трудове.

 

Инспектори, Отдел "Академично и научно развитие"
Стая 106 (Ректорат), тел: +359 73 588 566, мобилен еквивалент: +359/882 818 566

Александър Попкочев

Е-mail - insp.edu@swu.bg

Радостина Николова

Е-mail - r_nikolova@swu.bg

Последна промяна: 2021-04-26