"Студентски столове и общежития" е самостоятелно звено на Югозападния университет "Неофит Рилски", което организира столовото хранене и ползването на студентските общежития от студенти, докторанти, специализанти и преподаватели при условия и ред определени с правилници.

Студентските общежития се състоят от две жилищни сгради - блок № 1 и блок  № 2, предназначени за временно задоволяване на жилищните нужди на студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение и на преподаватели, неживеещи в Благоевград, по цени, ред и критерии определени от законодателството и правилник.

Студентско общежитие № 1  разполага със 150 стаи с по три легла и максимален капацитет за настаняване от 450 лица и 46 кухненски офиса.

Студентско общежитие №2 разполага със 154 стаи с по три легла и максимален капацитет за настаняване от 465 лица и 46 кухненски офиса.

Студентският стол е специализиран обект, който осъществява дейността по столовото хранене на студенти, докторанти, специализанти по цени и ред определени с нормативен акт и на преподаватели и служители при цени, определени по пълна себестойност на храната.

Столът разполага с две зали за хранене, за служители и преподаватели с 80 места за хранене и зала за студенти с 200 места за хранене.

Домакин на Студентско общежитие № 1

Константин Шопов
Тел. +359-888-777-488
E-mail: kshopov@swu.bg

Домакин на Студентско общежитие № 2

Валери Нешев
Тел. +359-887-839-647
E-mail: valeri_neshev@swu.bg

Управител на Студентския стол

Мария Стоймирска
Тел. +359-894-426-029
E-mail: maria.stoymirska@swu.bg

Последна промяна: 2021-08-31