УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

Спазва се пълното библиографско цитиране под линия чрез индекс (цифрова препратка) от съответното място в текста, където е използван цитатът. Номерацията на препратката може да се отнася само за конкретната страница, за част (глава) или за целия текст.  Авторът може да реализира библиографско цитиране в скоби в рамките на основния текст. Пълното описание на изданието и цитирания автор са след научния текст. Стандартизираните правила за пълното библиографско описание включват задължителни данни за: името на цитирания автор, заглавието на произведението, мястото на издаване, името на издателството, годината на издаване и страницата, на която се намира приведеният цитат.

 

Библиографско описание на книга

 

  1. Името на автора се изписва чрез удебеляване (Bold) на фамилията. Личното име, което я следва е без съкращения, когато е приложимо. След точката се поставя интервал. Когато авторите са повече от един (до трима), името на първия  се изписва чрез удебелен шрифт (Bold), а останалите  се изписват в прав ред, отделени със запетая.  Ако липсва автор, това изрично се посочва в скоби: (без автор), на лат. (s. a.). Ако искате да посочите и друга авторска отговорност - като преводач, рецензент, редактор и т.н., имената им се изписват след заглавието. Съставителството и редакторството на сборници се указва като авторство с уточнение (съст. или ред.) в скоби след името.
  2. След заглавието на книгата се поставя точка и  интервал.
  3. Място на издаване (името на София не се съкращава), след него двоеточие (:) и  интервал.
  4. Име на издателството, запетая, интервал.
  5. Година на издаване, запетая, интервал.
  6. Точната страница на цитата.  За кирилица се използва съкращението "с.", за латиница "p." (при немските издания "S.") преди самата цифра, изписана с арабски цифри. Ако се цитират повече от една последователни страници, те се разделят с тире (-), а ако не са последователни - със запетая (,).

 

Например:

 

Кларк, Кенет. Цивилизацията. София: Български художник, 1989, с. 153.

Манолов, Здравко, Христов, Димитър. Полифония. София: Музика, 1977, с.24-31.
Енциклопедия на архитектурата . Гл. ред. Емили Коул. София: ИК Труд, 2008, 352 с.

 

Библиографско описание на статия от периодично издание или от сборник

Библиографското описание на статия следва същите принципи.

1. Автор (спазват се същите правила, както при цитиране на книга).

2. Заглавие на статията, следва точка и интервал. Ако цитирате статия от сборник или периодично издание, веднага след интервала се изписва комбинацията - В:  или - In: (без Bold) и след още  интервал  -  заглавието на сборника или заглавието на периодичното издание  с шрифт Italic, последвани от точка и интервал.

3. Година на издаване с арабски цифри, запетая, интервал.

4. Ако се цитира статия от сборник следват точните страници, като се използва съкращението "с." (арабско изписване на цифрата) и посоченото при цитиране на страници от книга.

5. При цитиране на статия от периодично издание следва броят на книжката, който се отбелязва с № на български и с No на латиница, следвани от запетая и интервал.

6. Точната страница на цитата.  За кирилица се използва съкращението "с.", за латиница "p." (при немските издания "S.") преди самата цифра, изписана с арабски цифри. Ако се цитират повече от една последователни страници, те се разделят с тире (-), а ако не са последователни - със запетая (,).

При последователно цитиране на няколко публикации библиографското описание се отделя с точка и запетая (;)

Използват се означенията "Пак там, с..." (за латиница "Ibid., p...") при последователно цитиране на един и същ източник, след което се посочват точните страници; "Цит. съч., с…" (за латиница "Op. cit., р…") при повторно цитиране на описан по-рано източник; както и "Цит. по:" - когато цитирате оригинала непряко, а чрез друга публикация.

 

Например:

Радев, Йордан. Естественото осветление в сградите за индустрията. В Детайли. 2003, № 1, с. 44-48.

 

Библиографско описание на интернет материали

 

При  цитиране на интернет материали изискването за точна страница на цитата отпада, но се добавя Url - пълен интернет адрес + дата на достъп или Doi - digital object

Ако липсва автор, това изрично се посочва в скоби: (без автор), на лат. (s. a.).

 

Например:

Николова, Мария. Управление на онлайн общности в кризисните комуникации, http://www.media-journal.info/index.php?p=item&aid=412, (12.02.2021).

 

Цитиране в текста

При цитиране без индекс в текста се посочва фамилното име на автора с обикновен шрифт, интервал, годината на издаването на труда, двоеточие (:) и страницата с арабска цифра. Бележката в текста е заградена с кръгли скоби () и препраща към списък "Библиография"  в края на статията (главата, книгата).

Списъкът "Библиография"  (на латиница References) е в края на книгата или статията. Авторите се подреждат по азбучен ред без номерация, първо трудовете на кирилица, а след това - на латиница.

Оформянето става по следния начин за книга:

Фамилията на автора (първият автор или редактор, първата дума от заглавието при повече от трима автори), следва интервал, годината на издаването и двоеточие (:) интервал, фамилия на автора в Italic, запетая, инициали на собственото име (на авторите до трима в права линия), точка. Заглавие на публикацията, точка, място на издаването (град, двоеточие, Издателство, запетая, година на изданието, запетая, страница (с.) и арабска цифра.

Оформянето на цитирана статия или част от книга:

Фамилията на автора (първият автор или редактор, първата дума от заглавието при повече от трима автори), следва интервал, годината на издаването и двоеточие (:) интервал, фамилия на автора в Italic, запетая, инициали на собственото име (на авторите до трима в права линия), точка. Заглавие на публикацията, точка, Заглавие на списанието Italic, година на издаването, запетая, том (брой), запетая, страница (с.) с арабска цифра.

При използването на повече от един материал на определен автор, издаден в една и съща година, след годината се номерира с букви (а,б,в -  на кирилица и а,в, с - на латиница).

 

Например:

Иванов и др. 2002: Иванов, Иван, Петър Петров, Стоян Стоянов, Драган Драганов. История на пластмасата в Европа през 20.век. В: Екология. 2002, №2, с. 15 - 30.

 

Литература:

Приложените изисквания за цитиране са съобразени с Българския държавен стандарт за библиографско описание.

Справки могат да се направят с:

Официален правописен речник на българския език. София: Просвета, 2012.

Мавродиева, Иванка. Академичната комуникация. София: ИК Сема РШ, 2010.

Последна промяна: 2021-03-10