Компютърни системи и технологии ОКС "бакалавър"- р.о. / з.о.

Информационни и комуникационни технологии ОКС "бакалавър" - р.о. / э.о.

Компютърни системи и технологии ОКС "магистър" и Комуникационна техника и технологии ОКС "магистър" - доц. д-р Фатима Сапунджи, e-mail: sapundzhi@swu.bg

Приложни електронни системи /Електроника/ ОКС "бакалавър"- р.о.

 • 1 курс - гл. ас. д-р Биляна Георгиева, e-mail: bilianag@swu.bg
 • 2 курс - доц. д-р Иван Тренчев, e-mail: trenchev@swu.bg
 • 3 курс - гл. ас. д-р Анка Бенова - Марковска, e-mail: a_markovska@swu.bg
 • 4 курс - доц. д-р Филип Баталов, e-mail: batalov@swu.bg

Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия ОКС "бакалавър"- р.о.

 • 1 курс - доц. д-р Рая Стоянова, e-mail: rajkach@swu.bg
 • 2 курс - доц. д-р Снежина Андонова, e-mail: andonova_sn@swu.bg
 • 3 курс - ас. Умме Капанък, e-mail: kapanyk@swu.bg
 • 4 курс - гл. ас. д-р Благойка Пълева, e-mail: bip_k@swu.bg

Педагогика на обучението по технологии и предприемачество ОКС "бакалавър"- р.о.

Педагогика на обучението по технологии и предприемачество ОКС "бакалавър"- з.о.

 • 1 курс - ас. д-р Любима Зонева, e-mail: zoneva@swu.bg
 • 2 курс - доц. д-р Димитър Искрев, e-mail: iskrev@swu.bg
 • 3 курс - ас. д-р Василиса Валеова, e-mail: vasy_pav@abv.bg
 • 4 курс - ас- д-р Емилия Тошева, e-mail: emilia_tosheva@abv.bg
Последна промяна: 2020-10-06