Техническият факултет е най-новият факултет в структурата на Югозападния университет "Неофит Рилски".

Той е създаден през 2015 г. с Постановление на Министерския съвет № 39 от 4 март 2015г. В резултат на положително оценен проект за преобразуване на Техническия колеж в Техническия факултет от Националната агенция за акредитация и оценяване.

Техническият факултет обучава студенти в следните специалности:

В образователно-квалификационна степен "Бакалавър":

 • Приложни електронни системи /Електроника/ - редовна форма на обучение;
 • Информационни и комуникационни технологии / Комуникационна техника и технологии /- редовна и задочна форма на обучение;
 • Компютърни системи и технологии - редовна и задочна форма на обучение;
 • Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия - редовна и задочна форма на обучение;
 • Техника, технологии и предприемачество - редовна и задочна форма на обучение;
 • Педагогика на обучението по технологии и предприемачество - редовна и задочна форма на обучение.

В образователно-квалификационна степен "Магистър":

 • Компютърни системи и технологии - редовна и задочна форма на обучение;
 • Комуникационна техника и технологии - редовна и задочна форма на обучение;
 • Кариерно развитие и предприемачество - редовна и задочна форма на обучение;
 • Електроника -  редовна и задочна форма на обучение;
 • Биомедицински системи и технологии - редовна и задочна форма на обучение;
 • Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия -  редовна и задочна форма на обучение;
 • Автотехническа експертиза - редовна и задочна форма на обучение;
 • Инженерна безопасност - редовна и задочна форма на обучение.

В образователно-научна степен "Доктор":

 • Компютърни системи, комплекси и мрежи  -  редовна, задочна и самостоятелна форма;
 • Методика на обучението по техника и технологии -  редовна, задочна и самостоятелна форма;
 • Електронизация - редовна, задочна и самостоятелна форма;
 • Машини и процеси в леката промишленост - редовна, задочна и самостоятелна форма.

Професионална квалификация:

 • Учител по технологии и предприемачество;
 • Учител по професионална подготовка.

Мисията на Техническия факултет е да провежда образователна и научноизследователска дейност и да предоставя компетентно научно обслужване на индустрията, икономиката и институциите в системата на училищното образование, като подържа висококачествен академичен състав и привлича, обучава и изгражда висококвалифицирани специалисти с висше образование.

Последна промяна: 2019-06-24