Катедри

Комуникационна и компютърна техника и технологии
Ръководител катедра: проф. дтн. Петър Апостолов
Е-mail: p_apostolov@swu.bg

Катедрата е водеща в обучението на студенти от специалностите "Информационни и комуникационни технологии" /Комуникационна техника и технологии/ и "Компютърни системи и технологии" в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" по магистърски програми "Компютърни системи и технологии" и "Комуникационна техника и технологии". Формата на обучение е редовна и задочна. В катедрата могат да се обучават докторанти по докторска програма "Компютърни системи, комплекси и мрежи" в редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение.

В катедрата работят 15 преподаватели, от които 2 професор, 5 доценти, 3 гл. ас. доктор, 3 асистент доктор, 2 асистенти и 8 докторанти.

Катедрата провежда научноизследователска дейност в следните направления:

 • Симулиране и анализ на високоскоростни компютърни мрежи;
 • Цифрова обработка на сигнали (DSP);
 • Безжични индустриални комуникации;
 • Безжични сензорни мрежи и системи;
 • Методи и алгоритми за изследване на комуникационни мрежи;
 • Ниско скоростни комуникационни мрежи;
 • Проектиране и изследване на електронни системи за измерване, контрол, мониторинг и подобряване параметрите на технологични процеси;
 • Проектиране и изследване на компютърно базирани измервателни системи;
 • Внедряване на нови образователни технологии в учебния процес, базирани на съвременни информационни и компютърни системи;
 • Интернет на нещата (IoT).

Катедрата разполага с учебни лаборатории, компютърни зали и технологични лаборатории за практическо обучение.

Катедрата поддържа тесни връзки с промишлеността в региона и сродни катедри в други Университети в страната.

Електротехника, електроника и автоматика
Ръководител катедра: доц. д-р Владимир Гебов
Е-mail: askon@swu.bg

Катедрата е водеща в обучението на студенти от специалност "Приложни електронни системи" /Електроника/ в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър", както и по магистърска програма "Биомедицински системи и технологии". Формата на обучение е редовна. В катедрата могат да се обучават докторанти по докторска програма "Електронизация" в редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение.

В катедрата работят 12 преподаватели, от които 1 професор, 8 доценти, 2 гл. ас. доктор, 1 асистенти и 4 докторанти.

Катедрата провежда научноизследователска дейност в следните направления:

 • Проектиране и изследване на електронни системи за измерване, контрол, мониторинг и подобряване параметрите на технологични процеси;
 • Изследване и моделиране на електронни системи и методи за управление с PLC;
 • Индустриални комуникации и сигурност на предаваните данни;
 • Сензорни мрежи и системи;
 • Проектиране и изследване на компютърно базирани измервателни системи;
 • Разработване на интегрирани информационни системи за бази от данни в различни сфери и области;
 • Корекционни алгоритми за работата на интелигентни измервателни системи в статични и динамични режими.,
 • Моделиране и изследване на хуморален и клетъчен придобит имунен отговор при вирусни инфекции;
 • Тестване на компонентите на микропроцесорна система;
 • Холоморфни функции върху почти-комплексни многообразия и хармонични почти Ермитови структури;
 • Maтематическо моделиране на топло и масообменни процеси, аналитични и числени методи за решаване на топло и масообменни задачи, компютърно програмиране на задачи на топло и масообмена;
 • Технология и оценка на енергийна ефективност на оборудване за топло и масообменни процеси, модели и компютърни системи за енергийна оценка.

Катедрата поддържа тесни връзки с промишлеността в региона и сродни катедри в други Университети в страната.

Машиностроителна техника и технологии
Ръководител катедра: проф. д-р инж. Снежина Андонова
Е-mail: andonova_sn@swu.bg

Катедрата е водеща в обучението на студенти по специалност "Моделиране, технология и мениджмънт в шевната индустрия" в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър". Формата на обучение е редовна.  В катедрата се води обучение по магистърски програми "Автотехническа експертиза" и "Инженерна безопасно"  и обучение на докторанти по докторска програма " Машини и процеси в леката промишленост" в редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение.

В катедрата работят 8 преподаватели, от които 1 професор, 3 доценти, 1гл. ас. доктор, 2 асистент доктор, 2 асистенти и 3 докторанта.

Катедрата провежда научноизследователска дейност в следните направления:

 • Изследване и създаване на технически средства в областта на текстилната и шевна техника, свързани с оптимизиране технологичните параметри на процеса шиене, технологично обновление и модернизация на малки и средни шевни фирми, подобряване качеството на конфекционните изделия;
 • Изследване и анализ на различни системи /български и чужди/ за конструиране на облекло, изследване и сравнителен анализ между технологични варианти за изработване на облекло; технологични решения за увеличаване на покупателната стойност на шевния продукт;
 • Усъвършенстване качеството на университетското педагогическо образование чрез прилагане на иновационни образователни подходи и превръщането на учебния процес във висшето училище в учебно-изследователски;

Катедрата разполага с учебни лаборатории, специализирани компютърни зали и 2 технологични лаборатории за практическо обучение по шевно производство. Материално-техническата база, особено в областта на шевните технологии е много добра. Двете съвременни технологични лаборатории по шевно производство са оборудвани с необходимите конвенционални и специални шевни машини, както и със съоръжения за влаго-топлинна обработка и термо-механично позлепване. В резултат на съвместната работа на преподаватели и студенти по научно-изследователски проекти през последните години технологичните лаборатории са обогатени с редица нови технически приспособления за шевни машини, със съвременни специални машини /верижна, покривна, илична и др./, съвременни  компютърно-интегрирани информационно-измервателни системи, базирани на  PLC за изследване на различни технологични процеси, с лицензирани софтуерни продукти - CAD - CAM системи за конструиране и моделиране на облекло, специализирани програмни продукти за синтез и анализ на механизми, за изчисляване разхода на шевен конец и др.

Катедрата поддържа много добри интеграционни връзки със сродни катедри от други Университети в страната, със сдружение «Браншова организация по текстил и облекло», с «Българска асоциация на производителите и износителите на текстил и облекло» и с редица шевни фирми като "Пирин текс" ООД - Гоце Делчев, "Бела стил" - Петрич, "Евромода" ЕООД - София, "MiliaJoe" ООД - Благоевград, шевна фирма "Рила" - Благоевград, "Милена" АД - Благоевград, фирма "LIMA" - Благоевград и мн. др.

Технологично обучение и професионално образование
Ръководител катедра: проф. д-р Сашко Плачков
Е-mail: pla4kov@swu.bg

Катедрата е водеща в обучението на студенти от специалностите:

 1. "Педагогика на обучението по технологии и предприемачество" в образователно-квалификационна степен "бакалавър" със срок на обучение 4 години. Формата на обучение е редовна и задочна.
 2. "Техника, технологии и предприемачество"  в образователно-квалификационна степен "бакалавър" със срок на обучение 4 години. Формата на обучение е редовна.
 3. "Кариерно развитие и предприемачество" в образователно-квалификационна степен "магистър". Формата на обучение е редовна и задочна.
 4. Допълнителна професионална квалификация  "учител по технологии и предприемачество" и "учител по професионална подготовка" със срок на обучение 1 година.
 5. Обучение на докторанти по акредитирана докторска програма "Методика на обучението по техника и технологии" в редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение.

В катедрата работят 8 преподаватели, от които 1 професор, 3 доценти, 2 гл. ас. доктор, 2 ас. доктор и 2 гост-преподаватели - доцент и  доктор и 5 докторанти.

Катедрата провежда научноизследователска дейност в следните направления:

 • Методика на обучението по технологии и предприемачество;
 • Педагогика на професионалното обучение;
 • Дидактика на технологичното обучение;
 • Дидактическо прогнозиране и моделиране;
 • Методика на обучението по инженерна и компютърна графика;
 • Електронни тестове за оценяване;
 • Методика на прилагането на информационни и комуникационни технологии в образованието;
 • Облачни образователни технологии;
 • 3 D моделиране в обучението по технологии и предприемачество;
 • Професионално ориентиране и технологии за кариерно развитие;
 • Проектно базирано технологично обучение;
 • Методика на формирането на икономическа култура;
 • Методика на обучението в извънкласни и извънучилищни дейности по технологии и предприемачество;
 • Интерактивни методи на обучение;
 • Техническо мислене и техническо творчество;
 • Оценяване на качеството на стандартите, учебните програми, учебниците и учебните помагала за обучение по технологии и предприемачество.

Катедрата поддържа тесни връзки със сродни катедри от други Университети в страната и чужбина, както и с образователни институции в системата на средното и на професионалното образование. Преподавателите в катедрата членуват в авторитетни международни организации, участват в редакциите на водещи списания с образователна тематика и като експерти в работата по проекти на Министерството на образованието и науката и на Националната агенция за оценяване и акредитация.

Последна промяна: 2021-03-31