Преподавателският състав на катедра "География, Екология и опазване на околната среда" развива своята научна и изследователска дейност в три основни направления - Екология и опазване на околната среда, География и регионално развитие и Картография и ГИС.

Тема: SRP-B3/14. Математически и емпирични методи и подходи в химичните изследвания и в опазването на околната среда
Ръководител: доц. Красимир Стоянов
Финансираща организация: ЮЗУ "Н. Рилски"
Период: 2014
Участници: д-р Емил. Гачев, д-р Лидия Сакелариева, ас. Александър Пулев, ас. Галина Безинска, ас. Владимир Караджов, ас. Веселина Дългъчева, д-р Надежда Николова, Стефан Йорданов Петров-студент География Фак. № 13250321012, Венцислав Черешаров - студент ЕООС, доц. д-р Атанас Чапкънов (к-ра "Химия"), доц. д-р Живко Велков (к-ра "Химия"), Мария Вакарелска -Поповска - докторант, Любка Николова -студент Фак. № 11250941008, Росица Димитрова - студент Фак. № 11250941005, доц. д-р Васил Грозданов (к-ра "Математика")

Тема: SRP-A10/15: Комплексни изследвания на съвременни ембрионални ледници на Балканския полуостров и тяхната околна среда

Ръководител: доц. Красимир Стоянов
Финансираща организация: ЮЗУ "Н. Рилски"
Период: 2015
Участници: Участници: д-р Емил Гачев, доц. д-р Иван Дреновски, д-р Надежда Николова, ас. Галина Безинска, ас. Александър Пулев, студенти: Иван Костадинов Пашалиев, спец. ГИ, Фак. № 13250521015, Красимир Лефтеров Шишманов, спец. ГИ, Фак. №13250521016, Димитър Иванов Бундев, спец. ГИ, Фак. №13250521029, Асен Йорданов Георгиев, спец. ГИ, Фак. №13250521042, Кристиян Иванов Кръстев, спец. ГИ, Фак. №13250521043, Славчо Кирилов Свиленов, спец. ГИ, Фак. №14250521010, Иван Здравков Иванов, спец. ГИ, Фак. №1425052101

Тема: SRP-B4/13 "Моделиране на биологична и екологична активност с помощта на химични и математични методи"

Ръководител: доц. Живко Велков
Финансираща организация: ЮЗУ "Н. Рилски"
Период: 2013
Участници:
Лидия Сакелариева - ръководител на модул: Екологични и географски изследвания в община Благоевград -етап 1; Александър Пулев, Веселина Дългъчева, Владимир Караджов, Галина Безинска

Тема: Актуализиране на учебните програми в Природо-математически факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" в съответствие с изискванията на пазара на труда" BG051PO001-3.1.07-0036/28.05.2013 г.

Ръководител: доц. Елена Каращранова
Финансираща организация: ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейски социален фонд на ЕС
Период: 2013 - 2014 г.
Участници:
доц. д-р Л. Сакелариева - член на екипа за управление на проекта; доц. д-р Е. Патарчанова, доц. д-р Красимир Стоянов, проф. д-р Л. Еленков, гл. ас. д-р Н. Николова, доц. д-р К. Тюфекчиев, доц. д-р П. Кастрева, доц. д-р Б. Колев, доц. д-р. М. Михайлов, доц. д-р С. Цекова, доц. д-р И. Дреновски,ас. Александър Пулев, ас. В. Дългъчева, ас. Безинска

Тема: SRP-C18 /15 "Шеста международна научна конференция на ПМФ (FMNS-2015) и XXVII Републиканска студентска олимпиада по програмиране"

Ръководител: доц. Лидия Сакелариева
Финансираща организация: ЮЗУ "Н. Рилски"
Период: 2015
Участници:
Лидия Сакелариева, Докторант Невена Малакова

Тема: SRP-A18/15 "Дистанционно обучение и иновационни изследвания"

Ръководител: доц. Елена Каращранова
Финансираща организация: ЮЗУ "Н. Рилски"
Период: 2015
Участници:
Лидия Сакелариева - координатор на проекта.

Тема: "Математическо и компютърно моделиране в природните науки", Модул "Проучване на възможности за приложение на софтуер за трансформиране на координати за целите на геоекологични изследвания"
Ръководител: Доц. Д-р Костадин Самарджиев, Ръководител на модул:  Доц. д-р Пенка Кастрева
Финансираща организация: ЮЗУ
Период: февруари - ноември, 2016 г.
Участници: Асистент Александър Пулев, Асистент Владимир Караджов, Ассистент Галина Безинска, Редовни докторанти: Светослав Николов, Росен Илиев, Мирослав Иванов, Гергана Николова, Николинка Атанасова, Невена Малакова, Красимир Видев.

Последна промяна: 2018-01-30