Академична информационна система

Dimitrova

Доц. д-р Илинка Димитрова

Ръководител катедра "Математика"

УК 1, кабинет 459
e-mail: ilinka_dimitrova@swu.bg

Консултации: вторник 9.30 - 11.15, сряда 10.30 - 12.15

Научни интереси

Полугрупи от преобразувания върху крайно множество, релации на Грийн, пораждащи множества, ранг на полугрупа, максимални подполугрупи, инверсни, регулярни, антирегулярни и корегулярни полугрупи.

Преподавани дисциплини

Висша алгебра 1, Висша алгебра 2, Алгебра и теория на числата, Основи на аритметиката, Симетрични полугрупи, Теория на полугрупите.
Grozdanov

Доц. д-р Васил Грозданов

УК 1, кабинет 457
e-mail: vassgroz@swu.bg

Научни интереси

Равномерно разпределение на редици, числени методи Монте Карло, аналитична теория на числата.

Преподавани дисциплини

Математически анализ I, Математически анализ II, Висша математика II, Висша математика III, Математически структури.

Samarjiev

Доц. д-р Костадин Самарджиев

УК 1, кабинет 459
e-mail: k_samardzhiev@swu.bg

Научни интереси

Дидактика на обучението по математика, преподаване.

Преподавани дисциплини

Училищен курс по алгебра и анализ, История на математиката, Математика (за специалност Педагогика на обучението по техника и технологии), Математика (за специалност Екология и опазване на околната среда).

Stefanov

доц. д-р  Стефан Стефанов

Учебен Корпус 1, каб. 458

e-mail: stefm@swu.bg

Научни интереси

Изследване на операциите, изпъкнала оптимизация, сепарабелна оптимизация, стохастична оптимизация, недиференцируема оптимизация, вариационни неравенства, числени методи, теория на апроксимациите.

.

Доц. д-р Михаил Колев

УК 1, кабинет 457
e-mail: mkkolev@swu.bg

Научни интереси

Механика, числени методи, математическо моделиране.

Преподавани дисциплини

Математика І (за специалностите Химия и Педагогика на обучението по химия и физика), Математика I (за специалност Стопанско управление), Математика I (за специалност Международни икономически отношения), Математика II (за специалност Стопанско управление), Математика II (за специалност Международни икономически отношения), Приложна математика (за специалност Туризъм), Математика (за специалност Стопанско управление - магистри).

.

Доц. д-р Николай Китанов

УК 1, кабинет 457
e-mail: nkitanov@swu.bg

Научни интереси

Диференциални уравнения и Диференциални включвания, Оптимално управление, Математическо оптимиране.

Преподавани дисциплини

Математически анализ, Диференциални уравнения, Математическо оптимиране, Оптимизационни алгоритми в графи и мрежи, Дискретно оптимиране,  Математическа логика, Количествени методи в управлението, Алгоритми за вземане на решения в икономиката и управлението, Инженерна математика.

Gyudzhenov

Проф. д-р Илия Гюдженов

УК 1, кабинет 402
e-mail: iliadg@swu.bg

Научни интереси

Дискретна математика, приложение на математиката, методика на обучението по математика във висшите училища, управление на висшето образование.

Преподавани дисциплини

Методика на обучението по математика, Линейна алгебра и аналитична геометрия, Висша математика I, Приложна математика I (за специалностите от Техническия колеж), Математика (за специалностите Начална училищна педагогика и чужд език и Предучилищна и начална училищна педагогика).

Garkova_new

гл. ас. д-р Бояна Гъркова

УК 1, кабинет 459
e-mail: big@swu.bg

Научни интереси

Числено и математическо моделиране, компютърен дизайн, програмиране

Преподавани дисциплини

Упражнения по: Математика I и Математика II, Инженерна математика ІІІ, Изкуствен интелект, Логическо програмиране, Компютърно моделиране и обработка на експериментални резултати, Компютърни симулации с Matlab.

Irina Naskinova

Ирина Наскинова

Редовен докторант

УК 1, кабинет 457
e-mail: naskinova@swu.bg

Научни интереси

Математическо моделиране в микробиологията, обектно-ориентирано програмиране, информатиката за интензивно използване на данни, компютърни системи в облак.

krista_mehandjiiska

Криста Механджийска

Редовен докторант

УК1, кабинет 456

e-mail: mehandzhiyska_krista@swu.bg

Научни интереси

Образователни компютърни игри, информационни технологии в обучението.

Преподавани дисциплини

Интерактивни мултимедийни технологии, Информационни и комуникационни технологии и работа в дигитална среда, Платформи и технологии на електронното обучение, Образователни компютърни игри в обучението по математика и информатика, Проектиране и анализ на човекомашинен интерфейс.
hristina_shekerliiska

Христина Шекерлийска-Въчкова

Редовен докторант

УК1, кабинет 459

e-mail: hrshekerliyska@swu.bg

Научни интереси

Методика на обучението по математика, традиционни и нетрадиционни подходи за обучение по математика.

Преподавани дисциплини

Методика на обучението по математика, Хоспитиране по математика, Текуща педагогическа практика по математика, Стажантска практика по математика.
Emilia

Емилия Гъркова
Технически секретар

УК 1, кабинет 553

тел.: +359-73-588 557

e-mail:  mathematics@swu.bg

Mila Petrova

Мила Петрова
Инспектор "Учебен отдел"

приемно време:
10.00 - 12.00 и 13.00 - 14.00

тел. +359-73-588-539
e-mail: petrova@swu.bg

Последна промяна: 2021-10-19