Катедра "Математика" осигурява обучението по следните акредитирани бакалавърски, магистърски и докторски програми:

Образователно-квалификационна степен ''Бакалавър''

Образователно-квалификационна степен ''Магистър''

Образователна и научна степен "Доктор"

както и

Следдипломна квалификация

Последна промяна: 2021-10-15