Дирекция "Образователни дейности" е основно обслужващо звено в ЮЗУ "Неофит Рилски". Отговаря за приложението на Закона за висше образование и други нормативни документи, регламентиращи образователните дейности. Отговаря за административното планиране, организацията, провеждането, контрола и отчитането на образавателния процес в основните звена на университета. Организира и контролира изпълнението на графика на учебния процес, съхранява учебните планове. Планира, организира и ръководи провеждането на кандидатстудентските конкурси и приема на магистри в основните звена. Контролира правилното и навременно подаване на информация към регистъра на МОН за действащи и прекъснали студенти и докторанти; организира и контролира законосъобразното издаване на дипломите за завършено образование. Води текуща кореспонденция с основните звена; обслужва ръководството на университета с информация при кореспонденция с министерства, ведомства, други институции и потребители.

 

Директор:
Красимир Папучаров
Ректорат, стая 213
Телефон: +359-73-588 576
мобилен еквивалент: 0882 818 576
Е-mail:  papu4arov@swu.bg

 1. Ръководи и отговаря за цялостната дейност на Дирекция "Образователни дейности".
 2. Организира и контролира работата на инспекторите Учебни отдели.
 3. Участва в подготовката и провеждането на кандидат-студентската кампания.
 4. Организира и ръководи  техническото й провеждане.
 5. Участва в определянето на помощни комисии и длъжностни лица, участващи в КСК.
 6. Контролира спазването на поставените срокове за изпълнение на поставените задачи на инспекторите Учебни отдели по факултети.
 7. Обезпечава административно  планиране, организацията, провеждането, контрола и отчитането на учебния процес, както и организацията и ръководенето на студентската информация от записването до дипломирането.
 8. Осъществява комуникация с министерства, ведомства, институции, потребители и основните звена.

 

Ръководител отдел Организационно методичен

Ректорат, стая 103

 1. Ръководи и отговаря за дейността на отдел организационно методичен към дирекция "Образователни дейности".
 2. Организира и контролира работата на служителите от отдела и инспекторите от отдел "Студентско състояние".
 3. Участва в подготовката, организира и ръководи техническото провеждане на кандидатстудентската кампания, участва в определените за целта комисии.
 4. Ръководи дейностите свързани с осигуряването и отчитането на учебния процес.
 5. Подготвя и осъществява в рамките на компетентностите си комуникация с министерства, ведомства, институции, потребители и основните звена.
 6. Участва в изготвяне на нормативни документи за образователните дейности в университета.
 7. Организира и контролира законосъобразното издаване на дипломи за завършено образование и други документи, издавани от университета.

 

Отдел "Информационно осигуряване"

Крум Гълъбов - системен администратор
УК1, стая 1347
E-mail: krumg@swu.bg

Божин Якимов - системен администратор
УК1, стая 1347
E-mail: b.yakimov@swu.bg

Елена Андонова - Специалист системен софтуер за управление на бази данни
УК1, стая 1347
E-mail: draganova@swu.bg

 

Главен специалист
"
Учебна дейност - магистърски програми, акредитация и продължаващо обучение"
Софка Цветанова
Ректорат, стая  103
Телефон:  +359-73-588 595
мобилен еквивалент: 0882 818 595
E-mail: sofi_tsvetanova@swu.bg

 1. Участва в планирането, организацията, провеждането, контрола и отчитането на учебния процес за всички магистърски програми и СДК на ниво университет.
 2. Участва в изготвянето на справки, свързани с учебната дейност и акредитацията.
 3. Участва в организирането и провеждането на кандидатстуденската кампания.
 4. Извършва проверки за спазване на учебните разписи, графици и планове.
 5. Участва в изготвяне на нормативни документи за образователните дейности в университета.
 6. Контролира дейности по студентско състояние, свързани с данните в регистрите на МОН за магистърските програми.
 7. Провежда мониторинг на учебните планове за магистърските програми.
 8. Организира и контролира законосъобразното издаване на дипломи за завършено образование и други  документи, издавани от университета.
 9. Води текуща кореспонденция с основните звена, министерства, ведомства, други институции и потребители.

 

Специалист: Елена Балабанска
Ректорат, стая 213
Телефон: +359-73-588 576
мобилен еквивалент: 0882 818 576
Е-mail:  balabanska@swu.bg

 1. Извършва административни дейности, свързани с функциите на Дирекция "Образователни дейности".
 2. Участва в изготвянето на справки, свързани с учебната дейност
 3. Осъществява служебни контакти с деканскато и ректорското ръководство, учебни отдели, катедри.
 4. Извършва организаторска работа по осъществяване на учебната дейност и кандидатстудентската кампания.
 5. Извършва проверки за спазването на учебните разписи, графици и планове.
 6. Координира  сключването на договори с базови учители, организации и факултети и др.

 

Инспектор "Чуждестранни студенти"
Станислава Андонова
Ректорат, стая 102
тел: +359 588 598
моб. екв: 0882 818 598
email: fsoffice@swu.bg

 1. Извършва административни дейности, свързани с функциите на Дирекция "Образователни дейности".
 2. Извършва цялостна организация по кандидатстване, приемане, записване и обучение на чуждестранни студенти.
 3. Организира процеса на обучение по български език за чуждестранни граждани.
 4. Участва в изготвянето на справки, свързани с учебната дейност на чуждестранните студенти.
 5. Участва в организирането и провеждането на кандидатстуденската кампания.
 6. Участва в изготвяне на нормативни документи за образователните дейности в университета.
 7. Контролира дейности по студентско състояние, свързани с данните в регистрите на МОМН за чуждестранни студенти.
 8. Води текуща кореспонденция с основните звена, министерства, ведомства, други институции.

 

Симона Иванова
Специалист обработка на данни
e-mail: s_ivanova@swu.bg

 1. Изготвя и подава списъци за издаването и преиздаването на стикери за дипломираните студенти.
 2. Сканира дипломите, свидетелства и удостоверения на завършилите студенти.
 3. Подава сканираните дипломи към регистъра на завършилите студенти на МОН.
 4. Участва в организирането и провеждането на кандидатстудентската кампания.
 5. Коригира при нужда бланките за изготвяне на дипломи.
 6. Изготвя справки, изисквани от Националния статистически институт.
 7. Участва в проверки за спазване на учебните разписи, графици и планове.
 8. Участва в изготвянето на справки, свързани с учебната дейност
 9. Подпомага методически инспекторите от учебните отдели
 10. Участва в разработването на организационни и методически документи, свързани с образователни дейности

 

Веселин Сиджимков
Специалист обработка на данни
e-mail: veselin_sidjimkov@swu.bg

 1. Изготвя и подава списъци за издаването и преиздаването на стикери за дипломираните студенти.
 2. Сканира дипломите, свидетелства и удостоверения на завършилите студенти.
 3. Подава сканираните дипломи към регистъра на завършилите студенти на МОН.
 4. Участва в организирането и провеждането на кандидатстудентската кампания.
 5. Коригира при нужда бланките за изготвяне на дипломи.
 6. Изготвя справки, изисквани от Националния статистически институт.
 7. Участва в проверки за спазване на учебните разписи, графици и планове.
 8. Участва в изготвянето на справки, свързани с учебната дейност
 9. Подпомага методически инспекторите от учебните отдели
 10. Участва в разработването на организационни и методически документи, свързани с образователни дейности


Инспектор "Социално-битови въпроси"

Галина Аврамова-Андрова
УК 1, стая 114А
Телефон: +359 887 490 746
e-mail: androva@swu.bg

 1. Организира приемането и обработването на документи от студенти и докторанти, свързани със стипендии, помощи и общежития в срокове, определени от Ректора.
 2. Изготвя заповеди, свързани с настаняването на общежития, с получаването на стипендии и помощи от студенти.
 3. Участва в комисията по социално-битови въпроси на студентите, свързани с определяне на критериите за класиране за общежития и стипендии.
 4. Участва в комисията за жилища, като води и съхранява документацията, свързана с дейността на комисията.
 5. Изготвя исканите отчети от Ректора, МОН, статистика и др., свързани със стипендиите, помощите и общежитията на студентите.
Последна промяна: 2021-01-11