Работно време: Читални към Университетска библиотека
понеделник - петък от 08.00 до 18.00 часа,
събота 
от 09.00 до 15.00 часа
Санитарен полуден

всеки предпоследен петък

от месеца след обяд

Университетска библиотека abonament@swu.bg

Санитарен полуден - всеки предпоследен петък от месеца след обяд.

Университетската библиотека при ЮЗУ "Неофит Рилски" е създадена през 1976 година с откриването на Филиал на Софийския университет в Благоевград. Началният фонд  на библиотеката е 4 702 тома предимно от специализирана  литература по педагогика и психология. Първите три отдела са: Заемна служба, Студентска читалня и Отдел обработка и комплектуване.

В настоящият момент Университетската библиотека е звено в структурата на ЮЗУ"Неофит Рилски ". Дейността и е регламентирана в Правилника на УБ. Библиотеката се ръководи от директор, назначен от ректора. Координацията между библиотеката, учебната и научно-изследователската дейност на факултетите и катедрите се извършва от  Библиотечин съвет. Стандартните задължения и функции на  библиотеката са регламентирани от вътрешния правилник, съгласно който УБ е система от централна библиотека и филиали( факултетски библиотеки ).

От 2006 година Университетската библиотека е настанена в нова сграда. В момента разполага със 155 000 библиотечни единици. Централната библиотека е разположена на 2 етажа  с 4 читални, Заемна служба, Библиографско - информационен отдел, Отдел комплектуване и обработка на литературата.

В Читалня № 1 са обособени фондовете, обслужващи педагогически, правни, природоматематически и икономически специалности. Тя разполага със 85 места, от които - 74 читателски  и 19 места за работа с компютър.

Читалня № 2 разполага с литература по филология, философия, социология, политология и история и обслужва съответните специалности. Тя разполага с  38  места, от които 27 читателски  и 11 места за работа с компютър.

В Читалня "Изкуство" са обособени фондове, които обслужват читателите от Факултета по изкуствата. Отделът разполага с богата нотна сбирка, фонотека и CD. Читателските места са 11.

Читалня "Периодика" е сравнително млада по възраст, защото е обособена с преместването на Университетската библиотека в новата сграда на Университета. Разполага с 4 напълно оборудвани читателски места за ползване на електронните източници. В нея са събрани периодичните издания от 1976 година насам.. Тук може да се ползва и електронната читалня, т.е. могат да се намерят пълнотекстови статии от 2200 заглавия на научни международни списания електронно чрез EBSCO host., ProQuest Central с 22 бр. бази от данни по отделните клонове на научното знание с общо 11 000 заглавия на периодични издания, от които  8 000 заглавия в пълен текст, Science Direct, ISI Web of Knowledge, Scopus, Embase и Engineering Village.

Ползването на литература от студентите, преподавателите и служителите се осъществява на базата на Правилник на Университетската библиотека и Правила за обслужване на читателите.Регистрацията на читателите се извършва в Централната библиотека. В началото на всяка академична година се регистрат новоприетите студенти в Югозападния  университет. Необходими са: лична карта, студентска книжка и 2 снимки.

Обслужването става с читателски карти и картони и е безплатно.

Библиотечно информационен отдел

Жана Пенчева - Маркова
swu.lib@swu.bg
тел. +359-73-588 593
моб. екв. +359 588 593

Последна промяна: 2018-02-21