"Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Тех-ническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.", ОБЯВА КОНКУРС за членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0019 в Югозападен университет "Неофит Рилски", в качеството му на Партньор 2 по проекта, както следва:

1. Координатор от страна на ЮЗУ1.1. Кратко описание на длъжността: Осигурява цялостна координация на дейностите по проекта от страна на партньора - Югозападен университет "Неофит Рилски", следи за спазване на времевия график и възложените задачи по проекта, осигурява комуникация с Бенефициента и партньорите по проекта, подготвя, окомплектова и изпраща технически отчети по проекта, осигурява оперативна координация на наетите лица от страна на партньора при изпълнение на дейности по проекта.

1.2. Минималните изисквания за заемане на длъжността:  Образование - Висше;  Образователно-квалификационна степен - хабилитирано лице от област на висшето образо-вание "Хуманитарни науки" от Югозападен университет "Неофит Рилски",  Професионален опит - участие в минимум 2 научноизследователски и/или образователни проекта 1.3. Заетост по проекта: 30 часа месечно

 

2. Финансист/счетоводител от страна на ЮЗУ

2.1. Кратко описание на длъжността: Организира финансово изпълнение на проекта от страна на партньора, води счетоводна документация и счетоводна отчетност по проекта, подготвя платежни документи и осигурява счетоводно записване на всички финансови операции по проекта, изготвя финансови отчети и финансови справки по проекта.

2.2. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

 Образование - Висше; 

Образователно-квалификационна степен - "Магистър" в професионално направление 3.8 "Икономика";

 Професионален опит - минимум 3 години като счетоводител висше училище

 Допълнителна квалификация - познаване на правила за финансово управление и контрол на ЮЗУ и работа със счетоводна програма. 2.3. Заетост по проекта: 20 часа месечно

Обява

Автобиография - образец

Декларация ЗЛД - Образец

Декларация обстоятелства - образец

Заявлление ЮЗУ - образец

Протокол № 1

Протокол № 2

Последна промяна: 2021-10-06