Югозападният университет приема за студенти лица с увреждания или хронични заболявания, при облекчен режим, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗВО, като не създава ограничения за прием на същите и разглежда молбите им наравно с останалите.

Вие трябва да се свържете със съответния Учебен отдел и съответния Факултет, за да обсъдите всички специални нужди подробно, преди да подадете заявление, така че да бъдат извършени необходимите дейности, преди да постъпите в университета.

Нашият персонал ще положи всички усилия, за да се гарантира достъпността на физическата среда на университета и необходимите за това съоръжения и оборудване (компютри, библиотечни ресурси) за студенти с увреждания.

Университетът очаква от заявителя да попита за информация за специфична подкрепа, необходима поради инвалидност, ако е необходимо в момента на кандидатстване и пристигане. Ще бъдат положени всички усилия, за да се отговори на специфичните нужди.

Съответните академични и административни органи ще бъдат инструктирани за подкрепа на студенти, които се нуждаят от специално внимание при изпитване или обучение.

Югозападен университет "Неофит Рилски" е осигурил достъпна среда до: всички учебни корпуси, учебни зали, студентски столове, студентски общежития, спортни съоръжения в Спортния комплекс, спортните площадки, лекоатлетическата писта, Спортната зала, кортовете и др.

Възможностите, които могат да ползват лица с увреждания включват:

  1. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто се освобождават от заплащане на такса за кандидатстване и заплащане на семестриална такса.
  2. При приемане на студенти с увреждания в студентско общежитие, те заплащат 30% от наема и 30% от депозита.
  3. Студентите с увреждания получават социална стипендия в размер, определен с  ПМС № 90/2000 г.
  4. Имат право да кандидатстват за евростипендии.
  5. Съгласно условията на чл. 9, ал. 1, т. 2 на ПМС № 90/2000 г. могат да получат еднократна социална помощ.
  6. За студенти с трайни увреждания и намалена работоспособност от 50 % до 69 % се възстановяват 10 % от внесената семестриална такса, съгласно решение на Академичен съвет.
Последна промяна: 2016-09-28