Цел:

 • Стимулиране на ползотворни взаимодействия между настоящите и бившите студенти на университета.
 • Насърчаване на интелектуална и емоционална връзка между алумни в гражданско-професионален план на сътрудничество.

задачи:

 1. Да се разширяват контактите и взаимодействията с възпитаниците на университета, като се търсят възможностите на личния и социалния интерес.
 2. Да се попълва и обновява базата данни за нашите алумни, като се активизират техните инициативи и за фондонабирането на университета.
 3. Да се актуализират в сътрудничеството им с университета работодатели и най-вече нашите алумни-работодатели.

Дейности:

 1. 1. Развитие на  клуб алумни:
  • Алумни за университета - работодатели и ментори на настоящи студенти, стажове и учебни практики, временна трудова заетост, спонсорства за таксите на настоящите студенти и др.;
  • Ежегодни срещи на възпитаници на Югозападния университет, участия в кандидатстудентските кампании, алумни форуми, работа в социални мрежи, студентски имейли и пр.;
  • Платени мероприятия в публичното пространство, членски внос (?), проекти и др. форми за набиране на финансови средства за настоящите студенти.
 2. Модернизиране на базата данни за нашите алумни при тяхното съдействие и разширяване взаимодействията с основните звена на университета:
   • пряко заети в специалността;
   • заети непряко в специалността;
   • заети в несвързана със специалността област;
   • заети като изследователи в научна област;
   • заети като преподаватели в образователното дело;
   • незаети;
   • заети в чужбина и др.
  • Заедно с факултетните ръководства периодично да се обработва събраната информация за кариерното развитие на бившите студенти на съответния факултет - на първата година, на третата година, на петата година от завършването им, като се търси корелацията между качеството на образованието и качеството на кадровата реализация.
  • Посредничество между Ректора, факултетните ръководства и бизнеса за обогатяване на методите и формите за практическо обучение, стажове и временна трудова заетост на студентите.
  • Създаване на екипи по/между факултети и техни алумни за провеждане на регионални изследвания за реализацията на нашите алумни по показатели:
 3. Обществено-популяризаторска и рекламна дейност:
  • Представяне в публичното пространство на резултатите от общите/съвместните проучвания за качеството на процеса на обучение в Югозападния университет и за успешните кариери на наши кадри.
  • Организиране на различни форуми и тематични срещи с участието на представители на гражданството, работодателите и преподавателите. Представяне на изявени национални личности, които са възпитаници на Югозападния университет.
  • Професионално-гражданско сътрудничество с други клубове на алумни, с асоциация на алумни и кариерните центрове на български и чуждестранни университети.
Последна промяна: 2013-08-25