График за провеждане на конкурсните изпити по специалността за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в ЮЗУ "Неофит Рилски" за учебната 2021-2022 г.
Шифър Области на висше образование , професионални направления  и докторски програми Дата Зала Начален час
1. Педагогически науки
1.2. Педагогика
Предучилищна педагогика 17.12.2021 г. 1412 09:00 ч.
Начална училищна педагогика 17.12.2021 г. 1412 09:00 ч.
Педагогически технологии в детската градина (Педагогически технологии за овладяване на околната действителност) 17.12.2021 г. 1412 09:00 ч.
Педагогически технологии в детската градина (Педагогически технологии за овладяване на родния език) 17.12.2021 г. 1412 09:00 ч.
1.3. Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка 17.12.2021 г. 1412 09:00 ч.
Методика на обучението по музика 15.12.2021 г. 1571 09:00 ч.
2. Хуманитарни науки
2.1. Филология
Български език 13.12.2021 г. 1530 09:00 ч.
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (британска литература) 13.12.2021 г. 1473 09:00 ч.
Руска литература 13.12.2021 г. 1470 09:00 ч.
2.2. История и археология
Археология, вкл. нумизматика и епиграфика (Нумизматика) 15.12.2021 г. 1445Б 09:30 ч.
Археология, вкл. нумизматика и епиграфика (Археология) 15.12.2021 г. 1445Б 09:30 ч.
История на България (История на българския народ XV-XIX в.) 16.12.2021 г. 1401 09:30 ч.
Нова и най-нова обща история (Балканска история) 16.12.2021 г. 1445А 09:30 ч.
2.3. Философия
Социална философия 16.12.2021 г. 1496 09:00 ч.
3. Социални, стопански и правни науки
3.1. Социология, антропология и науки за културата
Социология 13.12.2021 г. 1350 09:30 ч.
3.2. Психология
Педагогическа и възрастова писхология 16.12.2021 г. 1355 10:00 ч.
3.4. Социални дейности
Организация и управление на социалните дейности 15.12.2021 г. 1478 09:00 ч.
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Връзки с обществеността 13.12.2021 г. 1443 09:00 ч.
3.6. Право
Трудово право и обществено осигуряване 16.12.2021 г. 6307 09:00 ч.
Административно право и административен процес 14.12.2021 г. 6308 09:00 ч.
3.7. Администрация и управление
Икономика и управление /индустрия/ 15.12.2021 г. 8311А 10:30 ч.
3.8. Икономика
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка 17.12.2021 г. 8311А 10:00 ч.
4. Природни науки, математика и информатика
4.2. Химически науки
Неорганична химия 16.12.2021 г. 2305 09:30 ч.
4.4. Науки за земята
Икономическа и социална география 14.12.2021 г. 1547 09:00 ч.
4.6. Информатика и компютърни науки
Информатика 14.12.2021 г. 1431 10:00 ч.
5. Технически науки
5.1. Машинно инженерство
Машини и процеси в леката промишленост 17.12.2021 г. 1611 09:30 ч.
5.3. Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи 15.12.2021 г. 1602 10:30 ч.
7. Здравеопазване и спорт
7.4. Обществено здраве
Логопедия 15.12.2021 г. 1478 09:00 ч.
8. Изкуства
8.2. Изобразително изкуство
Дизайн и пластични изкуства 13.12.2021 г. 1534 10:00 ч.
8.3. Музикално и танцово изкуство
Теория и практика на изпълнителското изкуство 15.12.2021 г. 1571 09:00 ч.
Хореография 17.12.2021 г. 1571 09:00 ч.
8.4. Театрално и филмово изкуство
Кинознание, киноизкуство и телевизия 14.12.2021 г. 4504 10:00 ч.
Последна промяна: 2021-11-26