Югозападният университет "Неофит Рилски" обявява допълнителен прием за попълване на незаетите към този момент планови места в специалности от различни професионални направления. Той се извършва в съответствие със Закона за висшето образование на Република България и Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България.

За незаетите до момента места се кандидатства:

 • Чрез конкурсен изпит, организиран и оценяван от университетски изпитни комисии.- С резултати от държавни зрелостни изпити, валидни за съответната специалност и професионални направления.
 • С оценки от конкурсни изпити, положени през 2021 г. в други акредитирани висши училища на Република България (удостоверени със служебна бележка).
 • С резултати от олимпиади, международни, национални и регионални състезания, посочени в Кандидатстудентския справочник за 2021 г.
 • Изпитите по дисциплини, положени от кандидати за участие в първото и второто класиране, остават валидни за допълнителния прием.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Комплект документи за кандидатстване (по образец, купуват се от книжарницата на университета).
 • Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сравняване с копието от длъжностното лице, което приема кандидатстудентските документи.

В състезателния картон кандидат-студентът самостоятелно попълва специалността, по която желае да се обучава.

Внася се кандидатстудентска такса в размер на 30.00 лв.

От тази такса, след представяне на съответния документ, се освобождават лица:

 • с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
 • военноинвалиди, военнопострадали;
 • лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция;
 • кръгли сираци до навършване на 26 години;
 • майки с три и повече деца- близнаци, кандидатстващи едновременно в Университета, които са до 26-годишна възраст.

Комисията по прием на кандидатстудентските документи работи всеки делничен ден с работно време от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17.00 ч.

Документите се подават в Учебен корпус №1 на университета (зала 1102А) от 21 юли 2021 година.

Информация за свободните места по специалности може да получите на място в университета в залата за прием 1102А в Учебен корпус №1 и на следните телефони - 073588546 и 0886/700 885.

 

Последна промяна: 2021-07-21