Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост:

  • Автобус марка Мерцедес ДМ320, рег. № Е 9495 АМ, първоначална регистрация на 26.05.1983 г., места 1+51 с начална тръжна цена - 5000 лв. без ДДС.
  • Микробус марка Фиат Таленто, рег. № Е3697 ВА, първоначална регистрация на 30.12.1991 г., места 1+7  с начална тръжна цена - 550 лв. без ДДС.

Срок за оглед  -  от 28.11. до 05.12.2011 година, в Автопарка на ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград, ул. Иван Михайлов - 66, всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа. Огледът се извършва в присъствието на длъжностно лице, определено от председателя на комисията.

Депозиране на офертите: всеки работен ден от 28.11. до 05.12.2011  г.,  от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, в стая 209 на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, ул. Иван Михайлов - 66, Ректорат.

При депозиране на офертите, кандидатите представят: 1. Документ за внесен депозит. 2. Документ за самоличност или удостоверение за съдебна регистрация на юридическо лице.

Определеният  депозит е парична сума в размер на 10 на сто от обявената начална тръжна цена и се заплаща в касата /стая 206/ на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, ул. Иван Михайлов - 66, Ректорат.

Обявяване на резултатите 06.12.2011 година, 11.00 часа.

Кандидатът, спечелил търга, заплаща предложената цена и ДДС в срок от 3 работни  дни  от датата на обявяване на резултатите, в касата или по банковата сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски".

 

.

На основание чл. 11, ал. 2 от Наредба N 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, във връзка с проведения търг с тайно наддаване за продажба на  движими вещи - частна държавна собственост, определени  със заповед N 2844 / 18.11.2011 г. на ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград и  протокол на комисията за провеждане на търга,

 

 

ОБЯВЯВАМ

резултатите  от  търга:

 

1. За спечелил търга за Микробус марка Фиат Таленто, рег. № Е3697 ВА, обявява участникът Георги Крумов Ангелов с предложена цена  551.00  лева без ДДС.

2. Участникът, спечелил търга, заплаща предложената цена и ДДС  в срок от три работни дни, считано от 07.12.2011 година, по банкова сметка:   IBAN: BG42IABG74583100211100, BIC: IABGBGSF при "Интернешънъл Асет Банк" АД - клон Благоевград.

3. Ако участникът, спечелил търга не заплати предложената цена в определения  срок, депозитът му се задържа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Последна промяна: 2017-09-05