Със Заповед № 2540 / 26.10.2011 година на ректора на Югозападния  университет "Неофит Рилски" - Благоевград, е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на обект - публична държавна собственост, находящ се в гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов - 66, Автопарк, представляващ 72 кв.м. застроена площ с предназначение за авторемонтна работилница с един канал (едно парко място),  първоначална месечна наемна цена в размер на 300.00 (триста) лева без ДДС.

Критерии за оценка на предложенията - предложена най-висока наемна цена.

Начин на плащане: месечен наем, платим в български лева, с платежно нареждане по банкова сметка или в касата на университета.

Срок за подаване на предложенията за участие в търга: до 17 часа на 29.11.2011 г., в "Обща канцелария" - ст. 202, ул. Иван Михайлов - 66, ректорат на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.

Предложенията да бъдат разгледани и оценени на 30.11.2011 г. от 10.00 часа в Заседателната  зала на Ректората, гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов - 66.

Оценяването и класирането на постъпилите предложения да стане съгласно условията, посочени в документацията.

Депозит за участие в търга е парична сума в размер на 50 (петдесет)  лева, внесени по банкова сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград: "Интернешънъл Асет Банк" АД - клон Благоевград, IBAN  -  BG42IABG 74583100211100, BIC - IABGBGSF.

Оглед на обекта се допуска всяка седмица от публикуването на обявата до изтичането на срока за подаване на предложенията, в работните дни от 10 до 12 часа и от 13 до 15 часа,  в присъствието на длъжностно лице.

Документацията за участие се закупува в срок до 28.11.2011 г., срещу заплащане на такса в размер на 20 лева, с включен ДДС, платима в касата - ст. 206, в сградата на ректората, ул. Иван Михайлов - 66, Благоевград.

Последна промяна: 2017-09-05