Югозападният университет "Неофит Рилски" - Благоевград обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост:

  • Автобус марка Мерцедес ДМ320, рег. № Е 9495 АМ, първоначална регистрация на 26.05.1983 г., места 1+51 с начална тръжна цена - 4000 лв. без ДДС.

Срок за оглед  -  от 12.12. до 19.12.2011 година, в Автопарка на ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград, ул. Иван Михайлов - 66, всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа. Огледът се извършва в присъствието на длъжностно лице, определено от председателя на комисията.

Депозиране на офертите: всеки работен ден от 12.12. до 19.12.2011 г.,  от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, в стая 209 на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, ул. Иван Михайлов - 66, Ректорат.

При депозиране на офертите, кандидатите представят: 1. Документ за внесен депозит. 2. Документ за самоличност или удостоверение за съдебна регистрация на юридическо лице.

Определеният  депозит е парична сума в размер на 10 на сто от обявената начална тръжна цена и се заплаща в касата /стая 206/ на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, ул. Иван Михайлов - 66, Ректорат.

Обявяване на резултатите 20.12.2011 година, 11.00 часа.

Кандидатът, спечелил търга, заплаща предложената цена и ДДС в срок от 3 работни  дни  от датата на обявяване на резултатите, в касата или по банковата сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Последна промяна: 2017-09-05