О Б  Я  В  А

 

Открита е процедура и е утвърдена тръжната документация за провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на обекти (необзаведени помещения) - публична държавна собственост, находящи се в гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов - 66, Ректорат на ЮЗУ "Неофит Рилски", с предназначение за:

1.         Обект № 1. Офис 1 за (предложение от кандидата, в съответствие описание в тръжната документация) - 49.25 кв.м. застроена площ, първоначална месечна  наемна цена 680.00  /шестстотин и осемдесет / лева без ДДС.

2.         Обект № 2. Офис 2 за (предложение от кандидата, в съответствие с описание в тръжната документация) - 49.50 кв.м. застроена площ, първоначална месечна  наемна цена 686.00  /шестстотин осемдесет и шест/ лева без ДДС.

Критерии за оценка на предложенията - предложена най-висока наемна цена.

Начин на плащане: месечен наем, платим в български лева, с платежно нареждане по банкова сметка или в касата на университета.

Срок за подаване на предложенията за участие в търга: до 17 часа на 15.10.2012 г., в "Обща канцелария" - ст. 202, ул. Иван Михайлов - 66, ректорат на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.

Предложенията да бъдат разгледани и оценени на 16.10.2012 г. от 10.00 часа в Заседателната  зала на Ректората, гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов - 66.

Разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите предложения: по ред и при условията, посочени в документацията.

Депозит за участие в търга: парична сума в размер на: за обект № 1 - 50 (петдесет) лева и за обект № 2  - 50 (петдесет) лева, внесени по банкова сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград:      ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - клон Благоевград,  IBAN:BG33FINV91503315415591, BIC: FINVBGSF.

Оглед на обекта се допуска всяка седмица от публикуването на обявата до изтичането на срока за подаване на предложенията, в работните дни от 10 до 12 часа и от 13 до 15 часа,  в присъствието на длъжностно лице.

Документацията за участие се закупува в срок до 11.10.2012 г., срещу заплащане на такса в размер на 20 лева, с включен ДДС, платима в касата - ст. 206, в сградата на ректората, ул. Иван Михайлов - 66, Благоевград.

Обявата и утвърдената тръжна документация за участие са публикувани на сайта на университета в рубрика Информация за обяви и конкурси.

Последна промяна: 2017-09-05