На основание чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13, ал. 5 и чл. 43 и чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една година на обект - публична държавна собственост, находящ се в гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов - 66, Спортни площадки на ЮЗУ "Неофит Рилски", представляващ 82 кв.м. застроена площ, от които 42 кв.м. са закрита застроена площ и 40 кв.м. са открита площ (тераса), с предназначение за кафе,  първоначална месечна наемна цена в размер на 1500.00 (хиляда и петстотин)  лева без ДДС.

Последна промяна: 2017-09-05