Югозападният университет "Неофит Рилски" в Благоевград открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на:

1. Обект № 1 - частна държавна собственост, находящ се в гр. Рила, Стопански комлекс на ЮЗУ "Неофит Рилски", представляващ 65 кв.м. закрита площ с канал, идентификатор 62671.500.7.2, с предназначение за гараж, първоначална месечна наемна цена в размер на 80.00 (осемдесет) лева без ДДС.

2. Обект № 2 - частна държавна собственост, находящ се в гр. Рила, Стопански комлекс на ЮЗУ "Неофит Рилски", представляващ 500 кв.м. застроена и открита площ и навес, идентификатор 62671.500.1.1 по АДС № 907 / 29.03.2006 г., с предназначение за обор за гледане на животни и 80 кв. м. застроена площ, идентификатор 62671.500.1.5 от АДС № 907 / 29.03.2006 г., с предназначение за склад, първоначална месечна наемна цена в размер на 460.00 (четиристотин и шестдесет) лева без ДДС.

3. Обект № 3 - частна държавна собственост, находящ се в гр. Рила, Стопански комлекс на ЮЗУ "Неофит Рилски", представляващ 148 кв.м. закрита площ и 232 кв.м. открита площ с навес, идентификатор 62671.500.5.1, с предназначение за склад, първоначална месечна наемна цена в размер на 320.00 (триста и двадесет) лева без ДДС.

4. Обект № 4 - частна държавна собственост, находящ се в гр. Рила, Стопански комлекс на ЮЗУ "Неофит Рилски", представляващ 156 кв. м. застроена разгъната площ, идентификатор 62671.500.1.6, с предназначение за склад, първоначална месечна наемна цена в размер на 190.00 (сто и деветдесет) лева без ДДС.

5. Обект № 5- частна държавна собственост, находящ се в гр. Рила, Стопански комлекс на ЮЗУ "Неофит Рилски", представляващ 320 кв. м. застроена площ, идентификатор 62671.500.1.3, с предназначение за обор за отглеждане на животни, първоначална месечна наемна цена в размер на 290.00 (двеста и деветдесет) лева без ДДС.

6. Обект № 6 - публична държавна собственост, находящ се в гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов, № 66, идентификатор 04279.601.496.46, представляващ закрита площ с канал и едно парко място - 80 кв. м., с предназначение за авторемонтна работилница, първоначална месечна наемна цена в размер на 210.00 (двеста и десет) лева без ДДС.

Критерии за оценка на предложенията - предложена най-висока наемна цена.

Начин на плащане: месечен наем, платим в български лева, с платежно нареждане по банкова сметка или в касата на университета.

Срок за подаване на предложенията за участие в търга: до 17 часа на 27.02.2017 г., в кабинет 202 "Обща канцелария", ул. Иван Михайлов, № 66, Ректорат на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.

Предложенията да бъдат разгледани и оценени на 28.02.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Ректората, гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов, № 66.

Разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите предложения - по реда и при условията, посочени в документацията.

Депозит за участие в търга: парична сума в размер на 50.00 (петдесет) лева, внесени по банкова сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, в Общинска банка АД, Благоевград, BIC: SOMBBGSF; IBAN: BG53 SOMB 9130 3360 6130 00.

Оглед на обектите се допуска всяка седмица от публикуването на обявата до изтичането на срока за подаване на предложенията, в работните дни от 10 до 12 часа и от 13 до 15 часа, в присъствието на длъжностно лице.

Документацията за участие се закупува в срок до 27.02.2017 г., срещу заплащане на такса в размер на 20 лева, с включен ДДС, платима в кабинет 206 "Каса", в сградата на Ректората, ул. Иван Михайлов, № 66, Благоевград, или по банкова сметка: Общинска банка АД, Благоевград; BIC: SOMBBGSF; IBAN: BG62 SOMB 9130 3160 6130 00.

Последна промяна: 2020-04-09