ПОКАНА ЗА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ
към физически и юридически лица и техни обединения
По проект "Изграждане и развитие на центрове за компетентност" на тема: "Кибер-физично моделиране и реализация на надеждни перспективни телекомуникационни, човеко-машинни и вградени системи"

 

Водеща организация Югозападен университет "Неофит Рилски" -

Благоевград и съвместно с допустими партньори, във връзка с разработвано Проектно предложение по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентенрастеж" на Министерство на образованието и науката /ОП НОИР наМОН 2014 г. - 2020г. Приоритетна ОС 1 "Научни изследвания и технологично развитие "Процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-1.002 "Изграждане и развитие на центрове за компетентност" на тема: "Кибер-физично моделиране и реализация на надеждни перспективни телекомуникационни, човеко-машинни и вградени системи"

Ви канят да бъдете асоцииран партньор, които следва да отговаря на следните условия:

По смисъла на § 1, т. 1 от ПМС №  162 / 2016 г.  "Асоциирани партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ" са всички физически и юридически лица и техни обединения, които са заинтересовани от реализирането на проекта и участват в изпълнението на дейностите по него, но не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ.

Лицата и техните представители трябва да отговарят на критериите на т. 12.3 от насоките на кандидатстване по процедурата.

Информация относно процедурата можете да намерите на адрес: Обяви и конкурси (/information-for/announcements-and-competitions.aspx).

За участие в процедурата за избор на асоциирани партньори кандидатите е необходимо да представят следните документи:

  • Заявление за участие - Приложение I
  • Декларация за партньорство - Приложение II
  • Декларация за липса на конфликт на интереси - Приложение III
  • Документи за оценка - Приложение IV

Кандидатите за асоциирани партньори следва да предоставят своето предложение за участие по образец по e-mail: info@swu.bg или на адрес: гр. Благоевград, ул. "Иван Михайлов" № 66, кабинет 202 "Обща канцелария", в срок до 17:00 часа на 09.01.2017 г.

Ректор:
Доц. д-р Борислав Юруков

Последна промяна: 2020-04-09