Югозападният университет "Неофит Рилски" в Благоевград открива процедура за  провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от шест години на обект - частна държавна собственост, находящ се в гр. Рила, Стопански комлекс на ЮЗУ "Неофит Рилски", представляващ 639 кв. м. застроена площ, идентификатор 62671.500.3.2, с предназначение: Селскостопанска сграда, първоначална месечна наемна цена в размер на 409.00 (четиристотин и девет) лева без ДДС.

Критерии за оценка на предложенията - предложена най-висока наемна цена.

Начин на плащане: месечен наем, платим в български лева с платежно нареждане по банкова сметка или в касата на университета.

Срок за подаване на предложенията за участие в търга: до 17 часа на 15.05.2020 г., в кабинет 202 "Обща канцелария", ул. Иван Михайлов, № 66, Ректорат на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.

Последна промяна: 2020-10-13