Югозападният университет "Неофит Рилски" в Благоевград открива процедура за  провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на:

1. Обект № 1 - частна държавна собственост, находящ се в гр. Рила, Стопански комлекс на ЮЗУ "Неофит Рилски", представляващ 134 кв.м. застроена площ, идентификатор 62671.500.7.2, с предназначение за склад, първоначална месечна наемна цена в размер на 212.00 (двеста и дванадесет) лева без ДДС.

2. Обект № 2 - частна държавна собственост, находящ се в гр. Рила, Стопански комлекс на ЮЗУ "Неофит Рилски", представляващ 500 кв.м. застроена площ и навес, идентификатор 62671.500.1.1.,  с предназначение за селскостопанска сграда и 80 кв. м. застроена площ, идентификатор 62671.500.1.5., с предназначение за жилищна сграда, първоначална месечна наемна цена в размер на 467.00 (четиристотин и шестдесет и седем) лева без ДДС.

3. Обект № 3 - частна държавна собственост, находящ се в гр. Рила, Стопански комлекс на ЮЗУ "Неофит Рилски", представляващ 232 кв.м. застроена площ, идентификатор 62671.500.5.1, с предназначение за склад, първоначална месечна наемна цена в размер на 256.00 (двеста петдесет и шест) лева без ДДС.

4. Обект № 4 - частна държавна собственост, находящ се в гр. Рила, Стопански комлекс на ЮЗУ "Неофит Рилски", представляващ 200 кв. м. застроена с открита площ, идентификатор 62671.500.1.3, с предназначение за селскостопанска сграда, първоначална месечна наемна цена в размер на 190.00 (сто и деветдесет) лева без ДДС.

5. Обект № 5 - частна държавна собственост, находящ се в гр. Рила, Стопански комлекс на ЮЗУ "Неофит Рилски", представляващ 100 кв. м. застроена с открита площ, идентификатор 62671.500.1.3, с предназначение за селскостопанска сграда, първоначална месечна наемна цена в размер на 95.00 (деветдесет и пет) лева без ДДС.

6. Обект № 6 - частна държавна собственост, находящ се в гр. Рила, Стопански комлекс на ЮЗУ "Неофит Рилски", представляващ  200 кв.м. застроена площ, идентификатор 62671.500.3.5, с предназначение за селскостопанска сграда, първоначална месечна наемна цена в размер на 116.00 (сто и шестнадесет лева) лева без ДДС.

7. Обект № 7 - публична държавна собственост, находящ се в гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов, № 66,  идентификатор 04279.601.496.28, представляващ закрита площ с канал и едно парко място - 80 кв. м.,  с предназначение за авторемонтна работилница,  първоначална месечна наемна цена в размер на 270.00 (двеста и седемдесет) лева без ДДС.

Критерият за оценка на предложенията е предложена най-висока наемна цена.

Начин на плащане: месечен наем, платим в български лева с платежно нареждане по банкова сметка или в касата на университета.

Срок за подаване на предложенията за участие в търга: до 17 часа на 10.11.2020 г., в кабинет 202 "Обща канцелария", ул. Иван Михайлов, № 66, Ректорат на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.

Депозит за участие в търга: парична сума в размер на 20 процента от първоначалната месечна наемна цена се внася по банкова сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, в Общинска банка АД, Благоевград, BIC: SOMBBGSF; IBAN: BG53 SOMB 9130 3360 6130 00 в срок до 09.11.2020 година.

Предложенията ще бъдат разгледани и оценени на 11.11.2020 г. от 10.00 часа в Заседателната  зала на Ректората, гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов, № 66 .

Разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите предложения - по реда и при условията, посочени в документацията.

Оглед на обектите се допуска всяка седмица от публикуването на обявата до изтичането на срока за подаване на предложенията, в работните дни от 10 до 12 часа и от 13 до 15 часа,  в присъствието на длъжностно лице.

Заповедта за откриване на търга с тайно наддаване и утвърдената тръжна документация за участие са публикувани на сайта на университета в рубрика "Информация за обяви и конкурси."

Последна промяна: 2020-12-09