ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

ул. "Иван Михайлов" №66

 

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект "Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца" - договор BG051PO001-4.1.05-0189, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.05 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства"

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността "помощник учител" в детски градини и училища на територията на гр. Благоевград

  1. Брой работни места, за които се обявява конкурс - 16 работни места.
  2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Завършена образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалност от професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика, Предучилищна педагогика с чужд език, Начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика с чужд език, Предучилищна и начална училищна педагогика, Педагогика, Социална педагогика, Специална педагогика).

3. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

а) квалификация «помощник-учител» за работа с деца, представители на ромската етническа общност;

б) владеене на ромски език.

4. Начин на провеждане на конкурса
Първи етап:  по документи.
Втори етап - провеждане на интервю.

  1. 5. Необходими документи за кандидатстване:

а) автобиография;

б) копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

в) копие от документи, удостоверяващи  професионалния опит (ако е приложимо).

6. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени  в едномесечен срок от публикуване на обявлението.

7. Краен срок - 17:00 часа на 10.08. 2013 г. вкл.
Документите се подават в Регионалната служба по заетостта - Благоевград.

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - информационното табло пред Първи корпус на ЮЗУ «Неофит Рилски» - Благоевград, на електронните страници  на ЮЗУ «Неофит Рилски», Факултета по педагогика, Община Благоевград и Регионална служба по заетостта - Благоевград.

  1. 9. Кратко описание на длъжността:

Помощникът на учителя е посредник между учителя и децата и учениците от ромски произход при тяхната подготовка в подготвителна група/клас и в началния етап на основната образователна степен с цел интегрирането им и осигуряване на равни възможности за обучение. Със своята дейност съдейства за цялостното личностно развитие на децата и учениците в условията на етническо и културно разнообразие.

10. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично.

Одобрените кандидати ще преминат обучителен курс с продължителност 48 часа.

Последна промяна: 2017-09-05