eu_flagОПЕРАТИВНА ПРОГРАМАesf

"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007-2013

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


Схема  BG051PO001-3.1.09 "Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища"

Проект "Повишаване на професионалните компетенции на акaдемичния състав на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград - инвестиция за бъдещето"

Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград обявява конкурс за експерт в Отдел за анализ и оценка на научните изследвания за периода октомври 2013 г. - ноември 2014 г. Конкурсът се обявява в рамките на проект "Повишаване на професионалните компетенции на акaдемичния състав на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград - инвестиция в бъдещето", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Изисквания: висше образование, английски език, компютърна грамотност.

Документи за подаване: автобиография - европейски формат, 2 препоръки, копие на диплома за висше образование, документ за владеене на английски език и документ за компютърна грамотност.

Срок за подаване на документи: 25 октомври 2013 г. (включително), ЮЗУ, ректорат, етаж 1, стая 107, всеки ден от 8:00 ч. до 12:00 ч.

Последна промяна: 2017-09-05