ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

О Б  Я  В  А

 

 

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на обекти - публична държавна собственост, находящи се в гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов - 66, учебен корпус № 1, ет. 3, с предназначение за:

  1. Обект № 1. Офис 1 за (предложение от кандидата в съответствие описание в тръжната документация) - 49.50 кв.м. застроена площ, първоначална месечна  наемна цена 686.00  /шестстотин осемдесет и шест/ лева без ДДС.
  2. Обект № 2. Офис 2 за (предложение от кандидата в съответствие с описание в тръжната документация) - 49.00 кв.м. застроена площ, първоначална месечна  наемна цена 665.00  /шестстотин шестдесет и пет/ лева без ДДС.
  3. Обект № 3. Магазин за (предложение от кандидата в съответствие с описание в тръжната документация) - 52.70 кв.м. застроена площ, първоначална месечна  наемна цена 700.00  /седемстотин/ лева без ДДС.
  4. Обект № 4. Кафе-сладкарница - 96.16  кв. м. застроена площ, първоначална месечна  наемна цена 3150.00  /три хиляди сто и петдесет/ лева без ДДС.

Критерии за оценка на предложенията - предложена най-висока наемна цена.

Начин на плащане: месечен наем, платим в български лева с платежно нареждане по банкова сметка или в касата на университета.

Срок за подаване на предложенията за участие в търга: до 17 часа на 08.11.2010 г., в "Обща канцелария" - ст. 202, ул. Иван Михайлов - 66, ректорат на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.

Предложенията да бъдат разгледани и оценени на 09.11.2010 г. от  10.00 часа в Заседателната  зала на Ректората, гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов - 66 .

Оценяването и класирането на постъпилите предложения да стане съгласно условията, посочени в документацията.

Определям депозит за участие в търговете в размер на: за обект № 1 - 50 /петдесет/ лева; за обект № 2 - 50 /петдесет/ лева; за обект № 3 - 50 /петдесет/ лева; за обект № 4 - 300 /триста/ лева, , внесени по банкова сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград: "Интернешънъл Асет Банк" АД - клон Благоевград, IBAN  -  BG42IABG 74583100211100, BIC - IABGBGSF.

Оглед на обектите се допуска всяка седмица от публикуването на обявата до изтичането на срока за подаване на предложенията, в работните дни от 10 до 12 часа и от 14 до 16 часа,  в присъствието на длъжностно лице.

Документацията за участие се закупува в срок до 08.11.2010 г., срещу заплащане на такса, в размер на 60 лева, с включен ДДС, платима в касата - ст. 206, в сградата на ректората, ул. Иван Михайлов - 66, Благоевград.

Обявата и утвърдената тръжна документация за участие са публикувани на сайта на университета в рубрика Информация за обяви и конкурси.

Последна промяна: 2017-09-05