О Б Я В А

Югозападния университет "Неофит Рилски"- гр. Благоевград открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от две години на обект - публична държавна собственост, находящ се в гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов, № 66, Университетски център за функционални изследвания в спорта и кинезитерапията на ЮЗУ "Неофит Рилски", представляващ 43.34 кв.м. застроена площ, с предназначение лекарски кабинет, първоначална месечна наемна цена в размер на 220.00 лв. ( двеста и двадесет лева) без ДДС.

Критерият за оценка на предложенията - предложена най-висока наемна цена.

Начин на плащане: месечен наем, платим в български лева с платежно нареждане по банкова сметка или в касата на университета.

Срок за подаване на предложенията за участие в търга: до 17 часа на 18.04.2016 г., в "Обща канцелария" - ст. 202, ул. Иван Михайлов - 66, ректорат на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.

Предложенията да бъдат разгледани и оценени на 19.04.2016 г. от 10.00 часа в Заседателната  зала на Ректората, гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов, № 66 .

Разглеждането, оценяването и класирането на постъпилите предложения: по реда и при условията, посочени в документацията.

Депозит за участие в търга: парична сума в размер на 50.00 (петдесет)  лева, внесени по банкова сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски": IBAN: BG33FINV91503315415591, BIC: FINVBGSF при ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - клон Благоевград.

Оглед на обекта се допуска всяка седмица от публикуването на обявата до изтичане на срок за подаване на предложенията,  в работните дни от 10 до 12 часа и от 13 до 15 часа, в присъствието на длъжностно лице.

Документацията за участие в търга се закупува в срок до тридесет дни от публикуването на обявата, срещу заплащане на такса в размер на 30 лева с включен ДДС, платим в касата - ст. 206, в сградата на Ректората, ул. Иван Михайлов - 66, Благоевград или по  банкова сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски": IBAN: BG33FINV91503315415591, BIC: FINVBGSF при ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА - клон Благоевград

Обявата и утвърдената тръжна документация за участие са публикувани на сайта на университета в рубрика Информация за обяви и конкурси.

Последна промяна: 2017-09-05