Годишни такси за обучение, субсидирано от държавата за студенти и докторанти, обучаващи се в ЮЗУ "Неофит Рилски" за учебната 2021/2022 г. по образователно-квалификационни степени "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование  и по образователно-квалификационна степен "Магистър" след висше образование, съгласно Решение на МС 373 / 22.04.2021 г.

№ по ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Образователно-квалификационна степен

Докторанти и специализанти

Езиков курс         (в евро)

бакалавър

магистър

магистър след бакалавър

 

 

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

 

 

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

1.

Педагогически науки:

 

 

 

 

 

 

 

 


1.1.

Теория и управление на образованието

 

 

 

 

720

720

920

920

 

1.2.

Педагогика

750

750

 

 

750

750

920

920


1.3.

Педагогика на обучението по...*

750

750

 

 

750

750

920

920


2.

Хуманитарни науки:

 

 

 

 

 

 

 

 


2.1.

Филология

780

780

 

 

780

780

1470

1470


2.2.

История и археология

780

 

 

 

780

 

1470

1470


2.3.

Философия

780

780

 

 

780

780

1470

1470


3.

Социални, стопански и правни науки:

 

 

 

 

 

 

 

 


3.1.

Социология, антропология и науки за културата

750

750

 

 

750

750

1470

1470


3.2.

Психология

950

950

 

 

950

950

1470

1470


3.3.

Политически науки

800

 

 

 

800

 

1470

1470


3.4.

Социални дейности

740

740

 

 

740

740

1470

1470


3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

780

780

 

 

780

780

1470

1470


3.6.

Право

 

 

830

830

 

 

1470

1470


3.7.

Администрация и управление

610

610

 

 

610

610

920

920


3.8.

Икономика

680

680

 

 

680

680

920

920


3.9.

Туризъм

680

 

 

 

680

 

920

920


4.

Природни науки, математика и информатика

 

 

 

 

 

 

 

 


4.1.

Физически науки*

650

 

 

 

650

 

1500

1500


4.2.

Химически науки*

720

 

 

 

720

 

1500

1500


4.4.

Науки за земята

780

 

 

 

780

 

2000

2000


4.5.

Математика*

800

 

 

 

800

 

1500

1500


4.6.

Информатика и компютърни науки

950

 

 

 

950

 

2000

2000


5.

Технически науки

 

 

 

 

 

 

 

 


5.1.

Машинно инженерство

780

 

 

 

780

 

1200

1200


5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

780

780

 

 

780

780

1200

1200


5.3.

Комуникационна и компютърна техника

950

950

 

 

950

 

1200

1200


6.

Здравеопазване и спорт


6.1.

Обществено здраве

990

 

 

 

990

 

2000

2000


6.2.

Здравни грижи

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Медицинска сестра

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акушерка

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Спорт

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Спорт

1090

 

 

 

1090

 

 

 

 

8.

Изкуства

 

 

 

 

 

 

 

 


8.1.

Изобразителни изкуства

990

 

 

 

990

 

1900

1500


8.2.

Музикално и танцово изкуство

990

 

 

 

990

 

1900

1500


8.3.

Театрално и филмово изкуство

990

 

 

 

990

 

1900

1500


9.

Сигурност и отбрана

 

 

 

 

 

 

 

 


9.1.

Национална сигурност

1000

 

 

 

1000

 

 

 


 

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО (в евро)

 

Всички професионални направления (с изключение на здравни грижи)

3400

2800

3400

2800

3500

3400

3500

2500

3000

1.

Здравни грижи

4450

 

 

 

 

 

 

 

3000

 

Обучение на чужд език (в евро)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички професионални направления (с изключение на здравни грижи)

3400

2800

3400

2800

3500

3400

3500

2500

 

1.

Здравни грижи

4450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Забележка: Съгласно Постановление на МС № 137 / 25.06.2020 г. от такса за целия курс на обучение са освободени студенти, приети през учебната 2020/2021 г. по специалностите: Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии", "Педагогика на обучението по физика и математика", "Педагогика на обучението по химия и физика", "Педагогика на обучението по химия и Човекът и природата", "Педагогика на обучението по география и история", "Педагогика на обучението по български език и чужд език (руски)", "Педагогика на обучението по български език и чужд език (гръцки)", "Педагогика на обучението по български език и чужд език (китайски)", "Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски)", "Педагогика на музикалното изкуство", "Педагогика на обучението по изобразително изкуство", "Педагогика на обучението по технологии и предприемачество", "Физическо възпитание и спорт", "Оптични технологии", "Физика", "Химия", "Медицинска химия" и "Математика".

Последна промяна: 2021-06-30