Семестриални такси за обучение срещу заплащане за студенти, обучаващи се за учебната 2021/2022 г. по образователно-квалификационни степени «Бакалавър» и «Магистър» след придобито средно образование и образователно-квалификационна степен «Магистър» след придобита ОКС «Бакалавър» и «Магистър», съгласно заповед № 1400 / 30.06.2021 г.

Код на ПН

Професионално направление

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

(редовно, задочно, дистанционно обучение)

101

Теория и управление на образованието

992 лв.

102

Педагогика

1029 лв.

103

Педагогика на обучението по ...

980 лв.

201

Филология

1180 лв.

202

История и археология

1159 лв.

203

Философия

1118 лв.

301

Социология, антропология и науки за културата

950 лв.

302

Психология

1189 лв.

303

Политически науки

1142 лв.

304

Социални дейности

932 лв.

305

Обществени комуникации и информационни науки

1000 лв.

306

Право

1150 лв.

307

Администрация и управление

771 лв.

308

Икономика

861 лв.

309

Туризъм

856 лв.

401

Физически науки

1448 лв.

402

Химически науки

1764 лв.

404

Науки за земята

1503 лв.

405

Математика

1481 лв.

406

Информатика и компютърни науки

1463 лв.

501

Машинно инженерство

1139 лв.

502

Електротехника, електроника и автоматика

1503 лв.

503

Комуникационна и компютърна техника

1525 лв.

704

Обществено здраве

1318 лв.

705

Здравни грижи

2246 лв.

706

Спорт

2715 лв.

802

Изобразително изкуство

2295 лв.

803

Музикално и танцово изкуство

2809 лв.

804

Театрално и филмово изкуство

2662 лв.

901

Национална сигурност

1363 лв.

 

 

Последна промяна: 2021-06-30