ЦЕЛ:

Стажантската програма към Комисията по помилването (КП) си поставя основна цел да повиши професионалната подготовка и предостави ранен професионален опит на бъдещи специалисти по право и други хуманитарни науки.

ПРОГРАМАТА:

1. Стажантско обучение

Приетите стажанти:

- подписват декларация за поверителност и съгласие с условията на програмата;

- преминават през двуседмично интензивно обучение по наказателноизпълнително право, съдебна психология и психиатрия и свързаните с тях експертизи, помилването и свързана с него материя на наказателното и конституционно право и правата на човека, оценка на риска и изготвяне на профил на нуждите от затворите (запознаване със задължителна литература от библиотеката на КП, с избрани решения на ЕСПЧ);

- преминават през едномесечно практическо обучение по разглеждане на молби за помилване и изготвяне на проектодоклади, работа с Електронната система за управление на дейността на КП, работа със съдебна практика и документация, изготвяна от затворите, интегриране на теоретични знания, научни изследвания и практика на ЕСПЧ в работата.

2. Същинска дейност

Стажантите участват пряко в следните дейности на КП:

- разработване на проектодоклади по молби за помилване: проверка дали всички факти, свързани със случая, са установени и документирани; разчитане на специализирани документи и експертизи; намиране и работа с относима съдебна практика; излагане на установените факти; анализ на фактите и мотивиране на предложение.

- изследователски дейности: сравнително-правни проучвания, криминологични и статистически анализи на динамиката и структурата на престъпността, анализи на ефективността на видовете наказания, аналитично обобщаване на практиката на КП и на съдебна практика, първично обработване на информация;

- управление на дейността: подпомагане на разработването на бази данни и електронни системи за управление на преписките, внасяне, архивиране и обработване на данни, участие в организиране на семинари, публични обсъждания и др. и в отчитането и оценката на изпълнението.

3. Срокове и организация

Стажът е с продължителност 140 часа за срок не по-кратък от 4 и не по-дълъг от 6 месеца с възможност за удължаване по покана от КП и със съгласие на стажанта. В рамките на работния ден стажантите осигуряват присъствие на поне двама стажанти на основата на изготвяни от тях седмични графици.

Стажантският труд е ДОБРОВОЛЕН. Никаква част от него не се заплаща от или на стажанта.
На успешно завършилите стажа се издава СЕРТИФИКАТ.
При поискване се издават референции и препоръки.

Изисквания към кандидатите

 • Образование:
  • завършен 3 курс в специалност "Право" или ,,Публична администрация" с минимален общ успех Добър 4 и оценки от семестриални изпити по конституционно право не по-ниски от Добър 4. Студентите по право следва да удостоверят оценки не по-ниски от Добър 4 от семестриалните изпити по наказателно право, а студентите по публична администрация - от семестриалните изпити по информационни системи и технологии;
  • последен курс в специалностите ,,психология", ,,международни отношения" и ,,социология" при общ успех от следването не по-нисък от Много добър 5.
 • Владеене на чужд език;
 • Компютърни умения за работа с Microsoft Office;
 • Умения за работа в екип.

ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА СТАЖАНТИ

1. Подаване на документи от кандидатите

Необходими документи:

 1. 1. CV, съдържащо телефон и електронна поща за контакт;
 2. Подписано от кандидата мотивационно писмо, адресирано до КП;
 3. Документ, удостоверяващ образователен успех, завършен курс и висше училище, в което кандидатът учи (например копие от студентска книжка).

Адрес: ,,гр. София 1123, бул. ,,Дондуков" № 2, ,,Комисия по помилването - Стажантска програма" или

Електронен адрес: m.teodosieva@president.bg,  subject: ,,Стажантска програма"

Срок за получаване: 17 часа на 31.10.2018 г.

Срок за класиране: 09.11.2018 г. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват до 17 часа на 12.11.2018 г.

2. Събеседване, при което се проверяват и уменията на кандидата да решава практически задачи от типичната компетентност на КП.

За допълнителни въпроси: 02 / 9239 115 или m.teodosieva@president.bg

Последна промяна: 2020-06-15