Студентски практики

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ

За включване в практическо обучение в реална работна среда може да кандидатства всеки студент, обучаващ се в Югозападния университет "Неофит Рилски".

Студентът се ръководи от базовата информация, налична на платформата на проекта - https://praktiki.mon.bg/pages/infostudent и допълнителните насоки на сайта на Университетския център за кариерно развитие.

Важно: Обучаващата организация може да генерира договор след одобрение на кандидат по обява. Сключването на договор с Обучаващата организация и ментор предшества сключването на договор със студента.

Студентът, желаещ да кандидатства за практическо обучение се регистрира на https://praktiki.mon.bg/registration/students и попълва профила си в информационната система, като използва насоките в ръководството - https://praktiki.mon.bg/arti/view-file?help=10&file=4353

Студент може да бъде включен в практическо обучение, финансирано по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОПНОИР), в т.ч. и по настоящия проект, един път в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една от образователно-квалификационните степени по съответната специалност.

Практическото обучение на студентите се извършва само в съответствие с изучаваната специалност в професионалното направление, в което се обучава студентът.

За повече информация посетете сайта на Кариерен център към ЮЗУ "Неофит Рилски"

Последна промяна: 2020-09-23