Допускането до семестриална изпитна сесия се удостоверява с печат и подпис в студентската книжка от съответния инспектор "Студентско състояние", ако отговарят на следните условия:

  • Изпълнени задължения по учебни дисциплини за съответния семестър.
  • Имат заверен семестър, съобразно решението на Факултетния съвет.  (Информация за заверяване на семестъра може да получите в съответния факултет).

Студенти в редовна форма на обучение, които не са изпълнили задълженията си, предвидени в учебния план и учебна програма по една учебна дисциплини, с разрешение на ръководителя на основното звено може да отложи изучаването й с една учебна година.

Студенти в задочна форма на обучение се допускат за явяване на изпитни сесии без присъствие на очни занятия не повече от два пъти през целия курс на обучение. Решение за това взема ръководителя на основното звено, при наличие на уважителни причини, които се доказват с документ.

Последна промяна: 2016-12-05