Студент може да продължи обучението си в по-горен курс с невзети на определените сесии изпити по ред и условия, определени от съветите на основните звена. Студентите следва да положат невзетите изпити до края на учебната година, в която са записани.

За целта е необходимо да се подаде заявление за записване с невзети семестриални изпити до декана на факултета. След одобряване на заявлението явяването на неположените изпит извън сесията се извършва с индивидуални протоколи.

Всички протоколи се връщат в Учебен отдел само и единствено от преподавателя или секретаря на катедра.

Последна промяна: 2016-11-30