Дубликат на диплома за завършена образователно-квалификационна степен се издава, когато оригиналната диплома е изгубена или е станала негодна за ползване.

За получаване на дубликат заинтересованото лице подава заявление за издаване на диплома-дубликат до ректора.

Във вестник (ежедневник) заинтересованото лице пуска обява за невалидност на дипломата, която му е била издадена. Бележката от обявата се прилага към заявлението.

Представят се два броя снимки.

Към заявлението се прилага фактура за платена административна такса, съгласно т. 2 от Заповед № 1536/17.09.2010 г.

Срокът за изготвянето на дубликат на диплома е 60 дни.

Получаването на готовата диплома-дубликат става само лично от притежателя или от друго лице с нотариално заверено пълномощно.

Негодната за ползване диплома оригинал се представя в университета за унищожаване.

Последна промяна: 2019-05-20