Графикът за изпитната сесия се съгласува между преподавателите по отделните дисциплини и студентите (групови отговорници). Изготвя се от секретарите на катедри и се обявява на информационните табла във факултета или в уеб страницата на Университета.

Разпис на учебните занятия

Учебните занятия за всеки семестър, за всяка специалност се провеждат по разпис, който се утвърждава от ръководителя на основното звено. Разписът се съгласува с преподавателите и студентите и е задължителен.

Разписите на учебните занятия се обявяват в интернет и на подходящо място във факултета/колежа. Всяка учебна година се състои от 2 семестъра. Всеки семестър се състои от 15 седмици Дневната аудиторна заетост /натовареност/ на студентите е до 8 часа. Продължителността на учебния час е 45 минути. Между два учебни часа се осигурява почивка с продължителност не по-малка от 15 минути.

График на учебните занятия

Учебните занятия за всяка учебна година за всяка форма на обучение се осъществяват по ежегоден график , утвърден от Ректора.

Последна промяна: 2016-03-18