Успешно завършилите бакалавърски и магистърски програми и завършилите специализации в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград получават своите дипломи или свидетелства на тържествена церемония-промоция, която се организира веднъж годишно.

Информация за датите на промоцията и регистрация на дипломантите може да получите от информационните табла във факултетите/колежа или сайта на университета.

Официалното облекло при връчването на дипломата е задължително.

Последна промяна: 2016-03-18