Обучение по индивидуален план се разрешава:

  1. За завършване на висшето образование в съкратен срок /еднократно сливане на две учебни години/.  Необходимо е да има успешно завършен най-малко първи курс със среден успех от следването не по-нисък от много добър.
  2. За разширена подготовка в областта на специалността, като се запазва или удължава срокът на обучение.

Студенти, които не отговарят на условията по т. 1 се допускат до обучение на индивидуален план по изключение само ако са активни спортисти или с изяви в областта на науката и изкуствата. Допълнителните условия се определят от съвета на основното звено в което се обучават.

Студентите на индивидуален план на обучение се обучават по план, приет от съвета на основното звено и по ред, определен с решение на ръководителя на основното звено, в рамките на съществуващите групи и потоци на студентите в редовна и задочна форма на обучение, както и в часовете за редовни консултации на преподавателите. Изпитите се полагат с индивидуални протоколи в обявeните сесии за редовно и/или задочно обучение. Индивидуалните протоколи се връщат само от преподавателя или от секретаря на катедрата.

Необходими документи

Заявление до ръководителя на основното звено.

Срок за подаване на документи: до началото на учебната година/семестър.

Последна промяна: 2016-11-30