Уверението е официален документ, удостоверяващ наличието на студентски права или удостоверява студентското състояние в момента на издаване на уверението.

Уверенията са два вида:

  • Уверения за студентското положение за междуфакултетски обмен /преместване от една специалност в друга в рамките на университета, едновременно обучение по две специалности/ или за социално-битови въпроси /стипендии, общежитие/. Закупуват се от книжарницата на университета и се заверяват в Учебен отдел.
  • Уверения за студентското положение по искане на външни организации, институции, фирми и други. Издават се на специална бланка и се заверяват от инспектора "Студентско състояние".

 

Последна промяна: 2016-11-30