Условия за кандидатстване:

  1. Завършен поне първи курс и успех не по-нисък от Добър (4.00) от предвидените за полагане изпити по учебен план.
  2. Студент с неположени изпити от всички дисциплини в учебния план до  момента на подаване на заявлението не може да кандидатства за преместване от една форма на обучение в друга.

Необходими документи:

  1. Заявление до ректора - по образец.
  2. Справка от Учебен отдел за студентското състояние - отразява се върху заявлението за студентите на ЮЗУ "Неофит Рилски".
  3. Копие на диплома за средно образование

Срок за подаване на заявленията:

  • от 30 август до 20 септември 2021 г. - за преместване в редовна форма на обучение
  • от 23 август до 31 август 2021 г. - за преместване в задочна форма на обучение
Последна промяна: 2021-05-26