Условия за кандидатстване:

  1. Завършен поне първи курс и успех не по-нисък от Добър (4.00) от предвидените за полагане изпити по учебен план.
  2. Студентът трябва да отговаря на изискванията за прием в съответното професионално направление/специалност, посочени в кандидатстудентския справочник за съответната година.
  3. Свободен капацитет в професионалното направление

Необходими документи:

  1. Заявление до ректора - по образец.
  2. Справка от Учебен отдел за студентското състояние - отразява се върху заявлението.
  3. Справка от архива или от Учебен отдел за издържан конкурсен/ни изпит/и в съответствие с изискванията за специалността, по която желае да продължи обучението - отразява се върху заявлението.
  4. Копие на дипломата за средно образоване.

Срок за подаване на заявленията: от 30 август до 20 септември 2021 г.

Последна промяна: 2021-05-26