В съответствие с чл. 21, ал. 1, т. 13 от Закона за висше образование  Академичното самоуправление се изразява в: «...Право на признаване в съответствие с държавните изисквания на придобита в чужбина степен на висше образование или периоди на обучение, завършени в чуждестранни висши училища, признати по законодателството на съответната държава, с цел продължаване на обучението във висшето училище, което извършва признаването".

Право на признаване имат български граждани, чужденци и лица със статут на бежанци, които са се обучавали във висши училища, създадени и функциониращи по законоустановения ред в страната, в която е придобито висшето образование.

Кандидатите, желаещи признаване на придобито висше образование в чужбина с цел продължаване на обучението в Университета могат да подадат документи в Отдел за чуждестранни студенти при г-жа Станислава Андонова /стая 102 на Ректората, тел. +359 73 588 598, e-mail: fsoffice@swu.bg/

Необходими документи:

  1. Заявление за признаване на придобито в чужбина висше образование, с цел продължаване на образованието в Югозападния университет "Неофит Рилски" /по образец/;
  2. Оригинал и копие на диплома за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава;
  3. Оригинал и копие на приложението към дипломата, както и оригинал и копие на европейско дипломно приложение, ако притежава такова;
  4. Документ за платена административна такса за извършване на процедурата по признаване на образованието;
  5. Оригинал и копие на документ за самоличност и документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава промяна;
  6. Декларация за истинността на посочените данни и за това, че им е известна отговорността за представяне на неверни данни, която се носи по реда на Наказателния кодекс на Република България;

Когато заявлението се подава от упълномощено лице, то попълва и представя декларация, за това, че заявлението и документите към него са предоставени от заявителя;

Документите по т. 2 и т. 3 (с изключение на европейското дипломно приложение) се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива разпоредби - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

Документите по т. 5 представени на чужд език, трябва да бъдат придружени с превод на български език.

Документите се разглеждат в срок до три месеца, считано от датата на представяне на всички необходими документи.

Процедурата по признаване включва следните етапи:

  1. Проверка на автентичността на документите;
  2. Сравняване на данните от дипломата и другите представени документи с държавните изисквания за придобиване на висше образование по същата и/или по сродна специалност в Република България;
  3. Вземане на решение за признаване на висшето образование с професионална квалификация, когато тя е посочена в дипломата, за отказ то да бъде признато или за прекратяване на процедурата;
  4. Издаване на удостоверение по образец, което важи само за продължаване на обучението в Югозападен университет "Неофит Рилски" и не осигурява на притежателя си права, които той може да ползва в отношенията си с други университети.
Последна промяна: 2021-05-26