На студентите с успех не по-нисък от Mного добър университетът предлага възможност за завършване на висшето образование в съкратен срок (сливане на два курса), по индивидуален план.

Сливането на учебни години се разрешава еднократно по време на следването.

Условията за това са:

  1. успешно завършен най-малко първи курс;
  2. среден успех от следването до момента на подаването на заявлението не по-нисък от Много добър;
  3. успешно изпълнени задължения по всички дисциплини, предвидени в учебния план, към момента на подаване на заявлението.

Желаещите да слеят учебни години подават заявление в срок до началото на учебната година в канцеларията на факултета.

Последна промяна: 2019-06-14