Отстранен и напуснал по собствено желание студент може да възстанови студентските си права чрез заявление до Ректора при следните условия:

  • професионалното направление, в което се е обучавал, е акредитирано и има свободен капацитет;
  • в университета се провежда обучение по специалността, по която се е обучавал;
  • има заверен най-малко един семестър преди отстраняването от университета;

Отстранен студент може да бъде възстановен със заповед на Ректора не по-късно от четири години след отстраняването му само ако има заверен поне един семестър на обучение. Това право може да се упражни еднократно и не се допуска в случаите на отстраняване поради фалшифициране на документи.

Възстановилият правата си студент продължава обучението си по действащия в момента учебен план. Ако броят на неположените изпити по действащия учебен план надвишава пет, студентът следва да бъде записан в предходен курс на обучение.

Отстранени студенти от последен курс, които не са положили успешно всички семестриални изпити на последната поправителна сесия, могат да възстановят студентските си права в четиригодишен срок с не повече от пет неположени семестриални изпита, по учебния план, по който са се обучавали. Невзетите семестриални изпити се полагат до една учебна година.

В случаите, когато в университета не се провежда обучение по специалността, по която отстраненият студент се е обучавал, същият имат право на еднократно възстановяване на студентските права, със съгласие да продължи обучението си по друга специалност в същото професионално направление на университета или в друго висше училище.

За възстановяване на студентски права се заплаща такса, определена със заповед на Ректора.

Лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70% са освободени от заплащане на такса, а  лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 50 до 69 на сто заплащат половината от размера на таксата, определена за възстановяване на студентски права.

Лице, обучавало се в ЮЗУ "Неофит Рилски", но загубило студентските си права преди повече от четири години, може да кандидатства за възстановяване на студентски права по действащия в момента учебен план само в платена форма, като положи успешно кандидатстудентски изпит/и за съответната специалност.

Отстранени лица, които не са положили държавните си изпити в определените срокове могат да възстановят студентските си права в 4-годишен срок от семестриалното завършване, имат право еднократно да се явят на държавна изпитна сесия - редовна или поправителна, в рамките на една календарна година от датата на възстановяване по учебния план, по който са се обучавали.

След изтичане на 4-годишния срок от семестриалното завършване, лицата могат еднократно да възстановят студентските си права по действащ учебен план в платена форма на обучение. Ако при възстановяване на студентските права броят на приравнителните изпити надвишава четири, студентът следва да бъде записан в по-долен курс по действащия учебен план.

 

За всички случаи е необходимо студентите да подадат заявление до Ректора с необходимите документи, удостоверяващи наличието на основание за възстановяване на студентските права.

 

Срокове за подаване на заявления за възстановяване на студентски права:

1. За възстановяване на студентски права в съответния курс/семестър - в срок най-късно до две седмици от започване на учебната година/семестър.

2. За възстановяване на студентски права с цел явяване на държавна изпитна сесия с полагане преди това на невзети семестриални изпити - в срок най-късно до две седмици от започване на учебната година/семестър.

3. За възстановяване на студентски права с цел явяване на държавна изпитна сесия с взети всички семестриални изпити - в срок най-малко 2 месеца преди държавната изпитна сесия.

 

Документи се подават в канцеларията на факултета.

Последна промяна: 2021-12-02