Условия за кандидатстване:

  1. Кандидатът да е придобил право да се запише в по-горен курс по основната (първата) специалност и успех не по-нисък от Добър (4.00).
  2. Студент с неположени изпити от всички дисциплини в учебния план до момента на подаване на заявлението не може да кандидатства за едновременно обучение по втора специалност.
  3. Не се обучава в последен курс.
  4. Студентът трябва да отговаря на изисквания за прием в съответното професионално направление/специалност, посочени в кандидатстудентския справочник за съответната година.
  5. Студентът не трябва да е прекъсвал обучението си поради слаб успех и да няма дисциплинарни наказания.
  6. Свободен капацитет в професионалното направление.

Студентът няма право да се откаже от подготовката по първата специалност и да продължи обучението си само по втората специалност.

Студентите, които не са се явили на кандидатстудентски изпит, подават заявление за явяване на такъв в сроковете, определени за кандидат-студенти.

Необходими документи:

  1. Заявление до ректора - по образец.
  2. Академична справка.
  3. Служебна бележка за издържан/и конкурсен/и изпит/и по изискванията за специалността, за която кандидатстват.
  4. Копие на дипломата за средно образование.

Срок за подаване на заявленията: от 30 август до 20 септември 2021 г.

Последна промяна: 2021-05-26