Студентът прекъсва обучението си за една учебна година при следните случаи:

  1. При незаплащане на таксата за обучение в определените срокове;
  2. По собствено желание поради: болест, семейни причини, заминаване в чужбина или наличието на други важни причини.
  3. Поради невзети изпити /по слаб успех/.
  4. За незаверен семестър.
  5. Незаписване на съответния семестър.
  6. Неуреждане на студентското си състояние в определените срокове.

В случаите по т. 2 е необходимо е да се подаде заявление до Ректора съпроводено с писмено становище от ръководителя на основното звено. Заявление за прекъсване се подава за всяка година, в която студентът има основателна причина за прекъсване.

Прекъсването на студентите се урежда със заповед на ректора.

Заявленията за прекъсване са подават в канцеларията на съответния факултет/колеж.

 

Последна промяна: 2016-03-18