Условия за кандидатстване:

За преместване от други висши училища в ЮЗУ "Неофит Рилски" могат да кандидатстват студенти, които:

  • се обучават във висши училища, акредитирани в съответствие с изискванията на ЗВО;
  • са регистрирани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН;
  • имат заверени поне два семестъра и не са последен курс на обучение;
  • отговарят на изискванията за прием в съответното професионално направление/специалност, посочени в кандидатстудентския справочник за съответната година;
  • свободен капацитет в професионалното направление.

За кандидатите, обучавали се в други висши училища в страната признаването на завършени периоди на обучение се извърша при спазване на установените изисквания за придобиване на висше образование по същата или сродна специалност от компетентен орган в основното звено. На база решението на компетентния орган, ръководителят на основното звено прави предложение за курса на обучение.

За кандидатите, обучавали се в чуждестранни висши училища се прилага Процедура за разглеждане на документи по признаване на придобито висше образование по образователно-квалификационните степени "Бакалавър" и "Магистър" и на периоди на обучение в чуждестранни висши училища. Студентите се записват за обучението срещу заплащане.

Необходими документи:

  1. Заявление до ректора - по образец.
  2. Съгласие на ректора на висшето училище, където се обучава.
  3. Академична справка.
  4. Служебна бележка за издържан/и конкурсен/ни изпит/и в съответствие с изискванията за специалността, по която желае да продължи обучението си в ЮЗУ "Неофит Рилски"
  5. Копие на дипломата за средно образоване.

За преместване от друго висше училище се заплаща административна такса в размер на 300.00 лв.

Документите се подават в канцелариите на факултетите.

Срок за подаване на документи: от 30 август до 20 септември 2021 г.

Последна промяна: 2021-05-26