Уважаеми студенти,

Обучението Ви по задължителната учебна дисциплина "СПОРТ" е поверено на катедра "Спорт" при Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".

Обучението е задължително и обхваща две основни форми:

  • аудиторна заетост - според учебния план на съответната специалност;
  • извънаудиторна заетост - ежегодно участие в спортни състезания от вътрешния календар (катедрени, факултетски, университетски), общински или други състезания.

Посочените часове са предвидени задължително в учебните планове на всяка университетска специалност и обхващат всички редовни и задочни студенти.

Предоставя се възможност за избор на обучение по: Баскетбол, Волейбол, Тенис, Тенис на маса, Футбол, Бадминтон, Фитнес, Бодибилдинг, Общоспортна подготовка /ОСП, Адаптирана спортна дейност /АСД/ и Спортно усъвършенстване.

Общоспортна подготовка /ОСП/ включва упражнения и игри с общоразвиващ характер от леката атлетика, гимнастиката, спортните игри и единоборствата. Предназначена е за студенти, които предпочитат разнообразна, емоционална и вариативна спортна подготовка. Обучението се провежда съобразно желанията на студентите и по утвърдена от катедра "Спорт " учебна програма.

Адаптирана спортна дейност /АСД/ - Предназначена е за студенти, които се нуждаят от занимания с физически упражнения и игри, съобразени с техните индивидуални двигателни способности и целенасочено подобряване на здравословното им състояние, включително бременни и заболели през семестъра. Провежда се по утвърдена от катедра "Спорт" учебна програма.

Спортно усъвършенстване - Подготовка и състезания с представителните отбори на ЮЗУ "Неофит Рилски". В отборите могат да вземат участие студенти, които са напреднали в усвояването на някой от спортовете, включени в спортния календар на  ЮЗУ "Неофит Рилски" .

Спортните терени и зали на ЮЗУ "Неофит Рилски" са на разположение на всички студенти безплатно в светлата част на деня и за самостоятелни занимания. Условията за ползване са посочени в описанието на всеки спорт, спортна дейност и спортен обект.

КАТЕДРА "СПОРТ"

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА "СПОРТ" ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

НА  УЧ. 2018/2019 ГОДИНА

Преподавател

Приемно време/  консултации

Доц. д-р Стефан Капралов

s_kapravov@swu.bg

Вторник         -  9. 00 -10.30 ч.

13.30 - 14.15 ч.

Спортен комплекс, Кабинет № 4

Доц. д-р Жасмин Цанкова

jasmin_tzankova@abv.bg

Понеделник -  11.30 - 12.30 ч.

Спортен комплекс, Кабинет № 5

Доц.  д-р Даниела Лекина

danilekina@swu.bg

Понеделник  - 14:30-16:15, Спортен комплекс, Кабинет № 3,          Сряда  -   15:30-17:15,  Закрит плувен басейн "Пирин" Кабинет № 3

Доц. д-р Димитър Томов

dimitar.tomov@swu.bg

Понеделник -12.30 - 13.15 ч.
Вторник -   11.00 - 12.30 ч.                                                            
Сряда  -    11.00 - 11.45 ч.                                                              
Спортен комплекс,  Кабинет 1

Доц. д-р Иван Глушков

ivanglushkov@swu.bg

Понеделник - 13.30 - 15.15 ч.

Вторник - 12.30 - 14.15 ч.

Кабинет 1510 , УК № 1

 

Гл. ас. д-р Сергей Радоев s_radoev@swu.bg

Вторник - 12.30 - 14.30 ч.

Сряда  - 14.00 - 16.00 ч.

Спортни съоръжения, Кабинет №2

Гл.ас.  д-р Антон Манчев

manchev@swu.bg

Четвъртък -  13.30 - 15.15 ч.

Петък -  10.30 - 12.15 ч.

Спортен комплекс, Кабинет № 1

Ас. д-р Христо Николов

hristo_nikolov@swu.bg

 

Вторник - 09.00 - 11.00 ч.

Сряда - 11.00 - 13.00 ч.

Спортен комплекс, Кабинет № 3

Ас. Николай Хаджиев

nimago@swu.bg

 

Вторник - 08.30 - 10.15 ч.

Сряда - 13.30 - 15.15 ч.

Спортен комплекс, Кабинет № 5

Ас. Станислав Атанасов

s.atanasov@swu.bg

Понеделник  - 13.30 - 13.15 ч.

Сряда - 10.00 - 12.00 ч.

Спортен комплекс,  Кабинет № 5

Ас. Данаила Маникатова

dmanikatova@swu.bg

 

Вторник - 17.15-18.15 ч.   /четна седмица/                                                                  Сряда - 16.30 - 17.30 ч. / нечетна седмица/                             Спортен комплекс, Кабинет  № 3

Ас. Стоян Стоянов

s.stoianov@swu.bg

Понеделник - 9.00 - 10.00 ч.

Спортни съоръжения, Кабинет №2

 

Ас. Благой Калпачки

bldgoykalpachki@swu.bg

 

Понеделник - 13.30 -15.15 ч.

Петък - 8.30 - 10.15 ч.

Спортен комплекс, Кабинет  № 6

 

Ас. Александър Марков

aleksandurmarkov@swu.bg

Понеделник - 12.00 -13.15 ч.

Вторник  - 13.30 - 14.15 ч.

Спортен комплекс, Кабинет  № 6

Ас. Георги Иванов

georgiivanov@swu.bg

Вторник - 13.30 - 14.15 ч.

Спортен комплекс, Кабинет  № 6

 

Ас. Даниел Александров

danielaleksandrov@swu.bg

Вторник -10.30 - 12.15 ч.

Спортен комплекс, Кабинет  № 1

 

Ас. Петя Пачева p_pacheva@swu.bg

Неплатен отпуск

Кабинет 5, Спортен комплекс

 

Ст. преп. Васил Бучински

vasil.55@swu.bg

Вторник - 10.30 - 11.15 ч.

Четвъртък - 12.30 - 13.15 ч.

Кабинет 6, Спортен комплекс

Последна промяна: 2018-10-22