Дати на провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи - държавна поправителна изпитна сесия за студенти, дипломиращи се в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" през месец февруари 2022 г.:

  • Дати на провеждане за специалност Философия

18.02.2022 г.,   9.30 ч. - писмен държавен изпит

18.02.2022 г.,  10.00 ч. - защита на дипломни работи

  • Дати на провеждане за специалност Политология

18.02.2022 г.,   9.30 ч. - писмен държавен изпит

18.02.2022 г.,  10.00 ч. - защита на дипломни работи

  • Дати на провеждане за специалност Социология

18.02.2022 г.,   9.30 ч. - писмен държавен изпит

18.02.2022 г.,   10.00 ч. - защита на дипломни работи

  • Дати на провеждане за специалност Психология

18.02.2022 г.,   9.30 ч. - писмен държавен изпит

18.02.2022 г.,  10.00 ч. - защита на дипломни работи

ВАЖНО!

Заявления за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа през поправителна сесия за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" се подават от 01.02.2022 година до 11.02 .2022 година (вкл.) в работни дни, както следва:

за ОКС "Бакалавър" - кабинет 303,    за ОКС "Магистър"  - кабинет 497, УК-1.

Дипломните работи се приемат заедно със заявлението, подписани от научен ръководител - 1 екземпляр на хартия и 1 на диск.  Дипломантът попълва и декларация за авторство.

Уведомяваме всички, че изпитите и защитите на дипломни работи,  ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-968 / 26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването.

Съгласно т. I.4.1 от заповед №2997/29.11.2021 г. на Ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски", 100 процента от участниците (преподаватели, студенти, други лица) следва да са ваксинирани или преболедували COVID-19 или да разполагат с резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване съгласно Заповед № РД-01-973 / 26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазванетода

Залата ще бъде обявена в деня на изпита на таблата пред Учебен отдел! Дипломантите следва да заемат местата си в залата половин час преди началото на държавния изпит/защита на дипломна работа.

В условията на обявената епидемична обстановка в страната и при обективна невъзможност за присъствено подаване на заявление в посочения период, по изключение студентът може да подаде заявление по електронната поща - na4eva@swu.bg; stodorova@swu.bg, като същият е длъжен до деня на държавния изпит/ защитата на дипломна работа да свери личните си данни за дипломата, свързвайки се с инспектора  в Учебен отдел!

Последна промяна: 2021-12-13